TAILIEUCHUNG - Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 1729/QĐ-UBND năm 2013 đặt tên đường bổ sung tại khu vực Lô 90, Lô Thanh Thanh và đường hẻm mới được nâng cấp trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số 1729 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng ngày 06 tháng 09 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN Đường bổ sung khu vực lô 90 LÔ THANH THANH VÀ ĐƯỜNG HẺM MỚI ĐƯỢC NÂNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA HUYỆN ĐỨC TRỌNG TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 91 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng Căn cứ Thông tư số 36 2006 TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa Thông tin Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ Căn cứ Nghị quyết số 35 2005 NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng thị trấn Di Linh huyện Di Linh thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D Ran huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Lâm Đồng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đặt tên đường bổ sung tại khu vực Lô 90 Lô Thanh Thanh và các con đường mới được nâng cấp trên địa bàn thị trấn Liên Nghĩa huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng gồm tổng cộng 65 con đường theo từng khu vực sau - Khu vực Lô 90 gồm 28 con đường - Khu vực Lô Thanh Thanh gồm 13 con đường - Khu vực các đường hẻm đã được nâng cấp chỉnh trang gồm 24 con đường. Đính kèm danh sách các con đường được đặt tên Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - TTTU TTHĐND tỉnh - CT PCT UBND tỉnh - Như điều 3 - Sở VHTT DL - Huyện ủy HĐND huyện Đức Trọng - Lãnh đạo VPUBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TM. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.