TAILIEUCHUNG - Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa

Bài giảng Quản lý rủi ro do thảm họa bao gồm những nội dung về thảm họa, rủi ro, tình huống khẩn cấp, tính dễ tổn thương, nguy cơ, những rủi ro để lại hậu quả tiêu cực tiềm năng, 10 chỉ báo của sự sẵn sàng ứng phó. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này. | Quản lý rủi ro do thảm họa Pir Mohammad Paya MD, MPH,DCBHD Senior Technical Specialist Public Health in Emergencies Asian Disaster Preparedness Center 5/14/2020 5:06:02 AM Nội dung Quản lý rủi ro do thảm họa Cộng đồng Thảm họa Rủi ro Tính dễ bị tổn thương Năng lực Các chương trình chuẩn bị Các bước phản ứng Quản lý rủi ro thảm họa Phòng ngừa Chuẩn bị ứng phó Giảm nhẹ Quản lý thảm họa Phản ứng Phục hồi Quản lý rủi ro do thảm họa Một cộng đồng bao gồm 5 yếu tố 5/14/2020 5:06:02 AM Bạn nghĩ gì? 1918-19 Thảm họa Làm gián đoạn nghiêm trọng các chức năng của 1 cộng đồng hoặc 1 xã hội, gây thiệt hại rộng lớn về con người, của cải vật chất, kinh tế và môi trường, và nó vượt quá khả năng đối phó của xã hội hoặc cộng đồng bằng nguồn lực của mình. Đây là gì? Rủi ro là Là một hiện tượng nguy hiểm, hóa chất hoặc một hoạt động của con người có thể gây ra thiệt hại về người, gây chấn thương hoặc các ảnh hướng sức khỏe, thiệt hại tài sản mất sinh kế, gián đoạn các dịch vụ kinh tế xã hội .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.