TAILIEUCHUNG - Báo cáo: Một số vấn đề về quản lý rủi ro và lún mặt đất cho Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội

Báo cáo này sẽ trình bày những vấn đề chung nhất liên quan đến lún mặt đất (sụt lún) gây bởi các hoạt động đào hầm, cũng như một số khía cạnh về quản lý rủi ro trong quá trình xây dựng đoạn đi ngầm của Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội. | Báo cáo tại Hội thảo Hầm do ITA ITST tổ chức Hà Nội ngày 12 03 2007 A t 1 Ầ 9 1 r 9 A 1 r V J Một sô vân đê vê quản lý rủi ro và lún mặt 4-Ấ 1 TA r . Ấ 4- r 4- Ẳ đât cho Dự án tuyên đường săt đô thị thí điêm TP. Hà Nội Nguyễn Đức Toản TS. Lưu Xuân Hùng Ban Dự án Đường săt Đô thị Hà Nội LỜI GIỚI THIỆU CHUNG Các kỹ sư Việt Nam đã có khá nhiêu kinh nghiệm trong phương pháp làm hầm truyên thông trong mây thập kỷ vừa qua. Nhưng kinh nghiệm vê làm hầm bằng máy khoan hầm toàn tiêt diện đặc biệt là trong các vùng đô thị là chưa được như vậy. Trong khi đó ngành công nghiệp hầm thê giới nói chung đã có những bước phát triên mạnh. Những vân đê lớn như độ bên vững khả năng phục vụ tính khả thi vê mặt kỹ thuật và tính khả xây dựng hầu như đã có thê được giải quyêt. Các thành tựu vê công nghệ cũng cho phép có được tôc độ đào hầm lớn và thực hiện được những hầm rât dài. Đặc biệt những bước đột phá mới nhât là thuộc vê công nghệ xây dựng hầm bằng cơ giới toàn tiêt diện. Nêu như đánh giá và lựa chọn được một cách đúng đăn các máy khoan hầm TBM dùng khiên hiện đại thì có thê thi công được các đường hầm xuyên qua hầu như bât kỳ loại đât đá nào. Ngoài ra nêu hiêu rõ và áp dụng được các biện pháp kỹ thuật tiên tiên thì hầu như có thê hoàn toàn tránh được những sự sụt lún mặt đât lớn. Do đó các quôc gia đang phát triên như Việt Nam không thê đứng bên lê lâu hơn nữa trước tât cả những sự tiên bộ vê công nghệ và chuyên biên vê kinh tê đó khi xét trong bôi cảnh toàn cầu hóa khi mà các nhu cầu phát triên của quôc gia được coi trọng thích đáng. Nước ta có hàng trăm trung tâm đô thị với hơn 20 triệu người sinh sông đạt 26 trên tống sô dân hơn 83 triệu người. Các thành phô lớn nhât như Hà Nội Thành phô Hồ Chí Minh và Đà Nằng đang phải chịu cảnh tăc nghẽn giao thông nghiêm trọng và các hậu quả kéo theo của nó chât lượng sông bị suy giảm đáng kê. Thực tê cho thây các nỗ lực đầu tư vào việc nâng câp hệ thông giao thông trên mặt đât có lẽ là không đủ. Rõ ràng là cần phải có các giải pháp khác

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.