TAILIEUCHUNG - Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên

Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đoàn trong tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên bao gồm những nội dung về một số vấn đề về lý luận công tác xây dựng đoàn và tập hợp, đoàn kết thanh niên; kết quả công tác xây dựng đoàn và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong nhiệm kỳ đại hội VIII; xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong tình hình mới. | Như vậy, có thể thấy rằng công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được coi là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đoàn. Kết quả thực tiễn về công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên nhiệm kỳ 2002 - 2007 đã khẳng định tính đúng đắn của phương hướng, phương châm, nội dung của nhiệm vụ này được xác định tại Đại hội VIII. Phương hướng xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên trong những năm tới là sự kế thừa phương hướng của nhiệm kỳ trước, đồng thời có sự phát triển phù hợp với bối cảnh, điều kiện mới. Đó là cùng với xác định rõ xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đại hội đã nhấn mạnh việc tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ và chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Cùng với việc tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đại hội đã nêu rõ việc phát triển các tổ chức khác của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn có thể nói gọn cho dễ nhớ là: Đoàn mạnh, Hội rộng, Đoàn viên tiêu biểu.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG