TAILIEUCHUNG - Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Chương 1 - Ngô Lê An (Phần 2)

Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước - Chương 1: Những khái niệm chung" trình bày các nội dung phần 2 - Tổng quan về TNN trên thế giới và Việt Nam bao gồm: TNN có sẵn trên toàn cầu, tình trạng khai thác và tiêu thụ nước, những vấn đề, thách thức đang đối mặt, TNN Việt nam và những vấn đề đang đối mặt. . | Chương 1: Những khái niệm chung II. Tổng quan về TNN trên thế giới và VN 1 1 Nội dung TNN có sẵn trên toàn cầu 1 Tình trạng khai thác và tiêu thụ nước 2 Những vấn đề, thách thức đang đối mặt 3 TNN Việt nam và những vấn đề đang đối mặt 4 2 Đặc điểm của tài nguyên nước. Là nguồn tài nguyên duy nhất và không thể thay thế Mọi sự sống của sinh vật, cá thể, và hệ sinh thái trên hành tinh đều phụ thuộc vào nước Nước tác động đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống trên hành tinh Một nguồn tài nguyên giới hạn Một nguồn tài nguyên khan hiếm (???) Có giá trị kinh tế, xã hội và môi trường Quản lý nước yếu kém và sự thiếu hụt nước có thể dẫn tới những bệnh tật, giảm tăng trưởng kinh tế, không ổn định xã hội, những mâu thuẫn và thiên tai môi trường. 3 3 Chức năng của nước “Nước là cần thiết cho tất cả khía cạnh của cuộc sống” (Agenda 21) Chức năng cho sự sống Sức khỏe Vệ sinh Sinh hoạt Chức năng tinh thần Truyền thống Tôn giáo Văn hóa Chức năng MT Hệ thực vật và động vật Chức năng điều tiết Bồi lắng. Sinh Thái Thể nước như một hệ sinh thái: Ao, hồ, sông, đầm lấy, cửa sông, hệ sinh thái biển Nước Chức năng KT Nông nghiệp Sản xuất hàng hóa Dịch vụ Vận tải thủy. 4 Tài nguyên nước toàn cầu Tài nguyên nước có sẵn trên toàn cầu 5 5 Chu trình nước toàn cầu (Global Water Cycle) Nguồn nước ngọt chủ yếu cho hoạt động của con người (44800 km3/yr) TNN có sẵn trên toàn cầu 6 6 TNN nước có sẵn cho toàn cầu (Global Water Availability) TNN có sẵn trên toàn cầu 7 7 8 8 (Global Water Withdrawal & Consumption) Khai thác nước và tiêu thụ nước trên toàn cầu 9 9 Phân bố sử dụng nước ngọt (Freshwater)? Khai thác nước và tiêu thụ nước trên toàn cầu 10 Khai thác nước và tiêu thụ nước theo ngành Khai thác nước và tiêu thụ nước trên toàn cầu 11 11 Ngành nông nghiệp % sử dụng nước cho tưới Khai thác nước và tiêu thụ nước trên toàn cầu 12 12 In many developing nations, irrigation accounts for over 90% of water withdrawn from available sources for use. In England where rain is abundant year round, .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.