TAILIEUCHUNG - Mô hình tăng trưởng vùng Nam Trung bộ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012: Một nghiên cứu thực nghiệm

Bài viết Mô hình tăng trưởng vùng Nam Trung bộ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012: Một nghiên cứu thực nghiệm tiến hành ước lượng các hệ số đóng góp của vốn vào lao động trong mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững của vùng Nam Trung bộ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2012. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN