TAILIEUCHUNG - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 16

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 16', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I điểm . Cho hàm số y x - 5x2 4 có đồ thị C . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C . 2. Tìm m để phương trình x4 - 5x2 4 log2 m có 6 nghiệm. Câu II điểm . . 1 1 1. Giải phương trình sin2 x sin x- -7- 2cot2 x 1 2sinx sin2x 2. Tìm m để phương trình sau có nghiệm x e 1 0 1 43 j m 4x2 - 2 x 2 1 x 2 - x 0 2 Câu III điểm . Tính I í 2x 1 dx 01 v 2 x 1 Câu IV điểm . Cho lăng trụ đứng có AB a AC 2a AA1 2 5 và BAC 120o. Gọi M là trung điểm của cạnh CC1. Chứng minh MB 1 MA1 và tính khoảng cách d từ điểm A tới mặt phẳng A1BM . Câu V điểm . Cho x y z là các số dương. Chứng minh 3x 2 y 4z 4 y 3ựỹz 5jzx II. PHẦN RIÊNG điểm A. Theo chương trình Chuẩn. Câu . điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho các điểm B -1 V3 0 C 1 V3 0 M 0 0 a với a 0. Trên trục Oz lấy điểm N sao cho mặt phẳng NBC vuông góc với mặt phẳng MBC . 1. Cho a 43 . Tìm góc a giữa mặt phẳng NBC và mặt phẳng OBC . 2. Tìm a để thể tích của khối chóp BCMN nhỏ nhất Câu . điểm . Giải hệ phương trình x 4x2 - 2 x 2 3y 1 1 y y2 -2y 2 3x-1 1 x ye i B. Theo chương trình Nâng cao. Câu . điểm . Trong không gian Oxyz cho hai điểm A -1 3 -2 B -3 7 -18 và mặt phẳng P 2x - y z 1 0 1. Viết phương trình mặt phẳng chứa AB và vuông góc với mp P . 2. Tìm tọa độ điểm M e P sao cho MA MB nhỏ nhất. Câu VII. b. điểm . Giải bất phương trình logx8 log4 x log2Vix