TAILIEUCHUNG - Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam: Kết quả ban đầu và những khó khăn cần tháo gỡ

Bài viết Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam: Kết quả ban đầu và những khó khăn cần tháo gỡ khái quát tình hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở VN; những khó khăn, bất cập; một số đề xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN