TAILIEUCHUNG - ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KÌ I, LỚP 6 Đề số 1

Tài liệu tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. | ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I LỚP 6 Đề số 1 Thời gian làm bài 90 phút A. MA TRẬN BẢNG HAI CHIỀU Nội dung chính Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TN TL TN TL TN TL Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên 4 1 0 1 0 25 1 1 5 1 0 25 1 1 5 8 4 5 Số nguyên 4 1 1 1 1 0 25 1 1 1 0 25 8 3 5 Đoạn thẳng 2 0 5 2 0 5 1 1 5 2 Tổng 11 3 5 6 3 5 4 3 0 21 10 0 Chữ số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó. B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan 4 điểm . Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A B C D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng. Câu 1. Cho tập hợp A 3 7 . Cách viết nào sau đây là đúng A. 3 e A C. 7 G A B. 3 G A D. A G 7 . Câu 2. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3 A. 32 B. 42 C. 52 D. 62. Câu 3. Số nào sau đây là ước chung của 24 và 30 A. 8 B. 5 C. 4 D. 3. Câu 4. Kết quả của phép tính là A. 515 B. 58 C. 2515 D. 108. 1 Ki I D1 Câu 5. Số nào sau đây là số nguyên tố C. 17 D. 9. Câu 6. Kết quả của phép tính 34 3 23 22 là A. 2 B. 8 C. 11 D. 29. Câu 7. Kết quả sắp xếp các số -2 -3 -101 -99 theo thứ tự tăng dần là A. -2 -3 -99 -101 B. -101 -99 -2 -3 C. -101 -99 -3 -2 D. -99 -101 -2 -3. Câu 8. Kết quả của phép tính -13 -28 là A. -41 B. -31 C. 41 D. -15. Câu 9. Kết quả của phép tính 5 - 6 - 8 là A. -9 B. -7 C. 7 . Câu 10. Cho m n p q là những số nguyên. Thế thì m - n - p q bằng A. m - n - p q B. m - n p - q C. m n - p - q D. m - n - p - q. Câu 11. Cho tập hợp A x e Z -2 x 3 . Số phần tử của tập hợp A là A. 3 C. 5 B. 4 D. 6. Câu 12. Cho x - -9 7. Số x bằng A. -2 C. -16 B. 2 D. 16. Câu 13. Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P Hình 1 . Kết luận nào sau đây là đúng A. Tia MN trùng với tia MP. B. TiaMP trùng với tia NP. N M P Hình 1 2 Ki I D1 C. Tia PM trùng với tia PN. D. Tia PN trùng với tia NP. Câu 14. Trên tia Ox lấy các điểm M N P sao cho OM 1cm ON 3cm OP 8cm. Kết luận nào sau đây không đúng A. MN 2cm B. MP 7cm C. NP 5cm D. NP .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.