TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kế toán Excel - Nguyễn Ngọc Minh

Nội dung bài giảng Kế toán Excel nhằm giúp bạn học tạo được bảng tính, dùng hàm, các chức năng Macro, Validation, Advanced filter, lập được phiếu thu - chi, phiếu nhập xuất, thẻ kho, báo cáo tài chính,.tương tự file kế toán Excel 2011, làm được form như form đăng nhập hệ thống, cây thư mục, form nhập liệu và hiểu về XBA (phiếu nhập xuất, thu chi,.); Tạo được Ribon người dùng cho file sử dụng như các tab, Group, Control. | KE TOAN GV Nguyen Nggc Minh Ng. .Minh 1. 2. 3. 4. Tạo bảng dùng hàm các chức năng macro validation advanced filter lập được phiếu thu-chi phiếu nhập xuất thẻ kho báo cáo tài chính . tương tự file Kế toán Excel 2011 2 điểm Làm được Form như form đăng nhập hệ thống cây thư mục form nhập liệu và hiểu về VBA phiếu nhập xuất thu chi. 3 điểm Tạo được Ribon người dùng cho file sử dụng như các Tab Group Control . 3 điểm Có ý hay sáng tạo 2 điểm NG MINH TẠO RIBON NGƯƠI DUNG GV NGuyEN Ngũc Minh Email MINHHOANGTELL@ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG