TAILIEUCHUNG - CHƯƠNG VII SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

Tham khảo tài liệu 'chương vii sổ kế toán và các hình thức hạch toán kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHƯƠNG VII SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN . Sổ kế toán Chứng từ chỉ phản ánh thông tin rời rạc của từng hoạt động kinh tế riêng biệt chưa có tác dụng đối với công tác quản lý tổng hợp. Cần tập hợp hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ vào sổ kế toán để thấy rõ tình hình kết quả hoạt động tình hình sử dụng vốn. Như vậy sổ chính là phương tiện vật chất để thực hiện công tác kế toán. Khái niệm tác dụng Sổ kế toán là những tờ sổ theo mẫu nhất định dùng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng phương pháp của kế toán trên cơ sở số liệu chứng từ gốc. Đây là khâu trung tâm của toàn bộ công tác kế toán là bộ phận trung gian để các chứng từ gốc ghi chép rời rạc được tập hợp phản ánh đầy đủ có hệ thống để phục vụ công tác tính toán tổng hợp thành các chỉ tiêu kinh tế biểu hiện toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị phản ánh lên các báo cáo tài chính. Các tài liệu cần thiết cho quản lý thường được lấy từ sổ kế toán. Như vậy sổ kế toán có tác dụng rất quan trọng vì nó không những là công cụ đúc kết và tập trung những tài liệu cần thiết mà còn là cầu nối liên hệ giữa chứng từ và báo cáo kế toán. Phân loại Để thuận tiện cho việc sử dụng các loại sổ kế toán người ta thường phân loại sổ kế toán theo các đặc trưng chủ yếu khác như Nội dung kinh tế hình thức cấu trúc công dụng của sổ trình độ khái quát của nội dung phản ảnh. Căn cứ vào nội dung kinh tế chia thành Sổ tài sản cố định sổ vật tư sổ chi phí sản xuất sổ bán hàng sổ thanh toán sổ tiền mặt. Căn cứ vào hình thức cấu trúc Sổ hai bên sổ một bên sổ nhiều cột sổ bàn cờ. Căn cứ vào hình thức bên ngoài Sổ đóng thành tập sổ rời. Căn cứ vào công dụng Sổ chia làm hai loại Sổ nhật ký sổ phân loại. Sổ nhật ký Là loại sổ hệ thống các nghiệp vụ kế toán theo trình tự thời gian như sổ nhật ký hay sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Sổ phân loại Là loại sổ hệ thống các nghiệp vụ kế toán theo trình tự các đối tượng của kế toán hay các quá trình kinh doanh. Loại sổ này được phổ biến trong kế

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.