TAILIEUCHUNG - TÌNH THẾ CÁCH MẠNG 8

Cũng giống như bất cứ khái niệm khoa học nào, khái niệm quần chúng nhân dân có nội hàm luôn biến đổi theo sự phát triển của lịch sử xã hội. | cấp đối kháng với nhân dân Và ba là những giai cấp tầng lớp xã hội góp phần thúc đẩy sự tiến bộ xã hội. Cũng giống như bất cứ khái niệm khoa học nào khái niệm quần chúng nhân dân có nội hàm luôn biến đổi theo sự phát triển của lịch sử xã hội. Nhưng dù có biến đổi thế nào chăng nữa thì bộ phận những người lao động sản xuất ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần vẫn là lực lượng đông đảo nhất và đóng vai trò hạt nhân cơ bản của khái niệm quần chúng nhân dân. Khái niệm vĩ nhân nhằm chỉ những người có tri thức uyên bác và có tầm nhìn xa biết nắm bắt được những vấn đề căn bản nhất trong một hay một số lĩnh vực nào đó của hoạt động xã hội. Vĩ nhân có thể là những người làm khoa học làm chính trị làm văn hoá - nghệ thuật. Những vĩ nhân nào có khả năng tập hợp giác ngộ tổ chức quần chúng nhân dân để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể do lịch sử đặt ra được gọi là lãnh tụ. Như vậy lãnh tụ phải là người có những phẩm chất cơ bản Một là có tri thức khoa học uyên bác biết nắm bắt được xu thế vận động của dân tộc quốc tế và thời đại Hai là có năng lực tập hợp quần chúng nhân dân biết thống nhất ý chí hành động của họ để giải Page 460 of 487 quyết những nhiệm vụ cụ thể do lịch sử đặt ra Và ba là luôn gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân biết hy sinh quên mình vì lợi ích cao cả của quần chúng nhân dân. Sự xuất hiện lãnh tụ mang tính khách quan. Bất cứ một thời đại nào một dân tộc nào khi những nhiệm vụ lịch sử được đặt ra đã chín muồi khi phong trào quần chúng rộng lớn đòi hỏi thì sớm hoặc muộn những con người kiệt xuất ấy những lãnh tụ với tài năng và phẩm chất cần thiết sẽ xuất hiện. Nhưng ai trở thành lãnh tụ lại là điều ngẫu nhiên không có người này sẽ có người khác. viết Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị nếu nó không đào tạo được trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính trị những đại biểu tiên phong có đủ khả năng tổ chức và lãnh đạo phong trào 87. Tư tưởng này của còn cho thấy vai trò cực kỳ quan trọng của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.