TAILIEUCHUNG - Luận văn: TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN - TRÌNH BÀY TÌNH HÌNH THÀNH LẬP MỘT CÔNG TY TNHH

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: trình tự đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn - trình bày tình hình thành lập một công ty tnhh', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Luân văn TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN - TRÌNH BÀY TÌNH HÌNH THÀNH LẬP MỘT CÔNG TY TNHH LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế phát triển kinh tế của đất nước chọn loại hình kinh doanh phù hợp với điều kiện ý định của mình trong kinh doanh là điều rất khó. Nhưng do tính ưu điểm của công ty TNHH đã có nhiều người chọn loại hình này để khởi sự kinh doanh. Vậy thì thủ tục để thành lập Công ty TNHH gồm những bước nào Thủ tục thành lập Công ty TNHH gồm 9 bước. Trong những bước này nó cho chúng ta biết được điều lệ góp vốn những thành viên sáng lập khi đăng ký chúng ta đến đâu những ai được phép thành lập. Sau khi Công ty thành lập chúng ta phải đăng báo ở đâu Hội đồng thành viên có vai trò và chức năng gì đối với Công ty quyền và trách nhiệm của thành viên. 2 NỘI DUNG THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN I. Công ty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài khoản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần góp vốn của mình cho người khác theo quy định sau đây. Thành viên muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp phải chào bán phần vốn đó cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong Công ty với cùng điều kiện. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của Công ty không mua hoặc không mua hết. Thành viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là tổ chức cá nhân số lượng thành viên không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng có tài sản có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhắm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Kinh doanh là viên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.