TAILIEUCHUNG - THI TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi : VẬT LÍ - ĐỀ SỐ 1

Tham khảo tài liệu 'thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng môn thi : vật lí - đề số 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SỐ 1 THI TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG Môn thi VẬT LÍ Thời gian làm bài 90 phút Số câu hỏi trắc nghiệm 50 I. phần chung cho tất cả các thí sinh 40 câu Câu 1 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hòa có biểu thức u 220 V cos t V . Biết điện trở thuần của mạch là I00Q. Khi thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là A. 440W B. 484W C. 220W D. 242W Câu 2 Trong việc truyền tải điện năng đi xa biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là A. giảm tiết diện của dây B. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi C. chọn dây có điện trở suất lớn D. tăng chiều dài của dây Câu 3 Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là A. W . B. W -Ệ0 2C L C. W Q0 D. W ậ C 2L Câu 4 Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i Iocos t . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là A. I 2I0 B. I Io 2 C. IM0 V2 D. IM0V2 Câu 5 Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp cùng pha những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn k 0 1 2. có giá trị là A. d2-di k 1 2 Ầ B. d2-di 2kẦ C. d2-di kẦ D. d2-di kẦ 2 Câu 6 Nếu chọn gốc tọa độ trùng với căn bằng thì ở thời điểm t biểu thức quan hệ giữa biên độ A hay xm li độ x vận tốc v và tần số góc của chất điểm dao động điều hòa là A. A2 x2 2v2 B. A2 v2 x2 2 C. A2 x2 v2 2 D. A2 v2 x2 2 Câu 7 Cho mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R 100Q. Hiệu điện thế hai đầu mạch u 200cos100Kt V . Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là A. I 2A B. 1 5 2 A C. I 0 5A D. 1 5 2 A Câu 8 Một dây đàn có chiều dài L hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là A. 2L B. L 4 C. L D. L 2 Câu 9 Tại cùng một vị trí địa lí hai con lắc đơn có chu kì dao động riêng lần lượt là Ti 2 0s và T2 1 5s chu kì dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A. 2 5s B.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.