TAILIEUCHUNG - Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc tập 8 part 10

Tham khảo tài liệu 'đồ điển mỹ thuật trung quốc tập 8 part 10', văn hoá - nghệ thuật, điêu khắc - hội họa phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 552 Đồ Điển Mỹ Thuật Trung Quốc Tượng đứng bằng sứ Hà Triều Tông Đạt Ma men trắng ngà - đời Minh Viện Bảo tàng cố cung Bắc Kinh 553 Th iên thủ quan Am -đời Minh Song lâm tự Bình Giao Sơn Tây. Chậu hoa vân nhành hoa năm màu Thành Hóa - đời Minh. 554 Đồ Điển Mỹ Thuật Trung Quốc 6 Lọt bẹt sứ hoa vân rồng nước biển hoa xanh - đòi Minh Viện Bào tàng cố cung Bắc .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.