TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn sử dụng Pro ENGINEER 2000

Chúng ta đã biết CAD xuất hiện vμo tr−ớc năm 1960, với t− cách lμ công cụ vẽ (Drafting Tool). Vì vậy, tr−ớc đây nó đ−ợc gọi lμ "cây bút chì điện tử" (Electronic Pencil). Cho đến những năm 80 của thế kỷ tr−ớc, vẽ vẫn lμ chức năng cơ bản của các phần mềm CAD. Các công cụ vẽ không ngừng đ−ợc cải tiến, đ−ợc bổ sung thêm các tiện ích, khiến cho công việc vẽ đ−ợc tiến hμnh nhanh chóng hơn, chính xác hơn vμ giúp cho việc quản lý, trao đổi tμi liệu thiết kế đ−ợc dễ dμng hơn. Với chức năng. | Bộ môn Máy Robot HỌC VIỆN KỸ ThUẬT QUÂN sự HƯỚNG DẪN sử DỤNG Start III X s w j - - - - - Part H -53 x. ffi untitled Paint I ỊaPro ENGINEER a Model Tree I sj - 3@ 5 01 F PhAN I ThlET KÊ SẢN PhAM - TẠO BẢN VỄ KỸ ThUẬT Hà nội - 2003 Bm Máy Robot-HVKTQS Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer 2000i MUG LUG CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỂ CÔNG NGHỆ THAM số VÀ HƯỚNG Đối TƯỢNG TRONG CAD CAM HiỆN ĐẠi. 1 . CÁC CHỨC NĂNG CỦA CAD HIỆN . Chức năng mô hình . Chức năng . Chức năng phân . Chức năng . NHŨNG CÔNG NGHỆ MỚI TRONG . Thiết kế theo tham số Parametric Design .4 . Thiết kế hướng đối tượng Feature Based Design .5 . Thiết kế thích nghi Adaptive Design .5 . CÁC THUẬT NGŨ Cơ BẢN CỦA CAD HIỆN . KHÁI QUÁT VỀ CÁC HỆ CAD CAM CÓ MẶT Ở VIỆT CHƯƠNG 2. LÀM QUEN VỚi PRO ENGiNEER . CÁC CHỨC NĂNG CỦA PRO . Chức năng thiết kế CAD .10 . Chức năng phân tích CAE .11 . Chức năng sản xuất CAM .11 . GIỚI THIỆU GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG CỦA PRO . Khởi động và đóng Pro . Giao diện người dùng của Pro E . THIẾT ĐẶT THÔNG số MÔI TRƯỜNG CỦA PRO . Đặt thư mục làm . . . Đặt cấu hình hệ . Đặt các thông số của mô . THỰC HÀNH CÁC THAO TÁC ĐơN . MỞ một mô . Xem mô CHƯƠNG 3. PHÁC THẢO CÁC BiÊN . MÔI TRƯỜNG PHÁC . Các khái . Khởi tạo một phác thảo trong chế độ . Đáp ứng mục đích thiết . INTENT . Phác thảo với Intent . Phác thảo không sử dụng Intent . PHÁC THẢO CÁC THỰC - Mục lục i Bm Máy Robot-HVKTQS Hướng dẫn sử dụng Pro Engineer 2000i . Line - đường . Arc - cung . Circle - đường . Rectang - hình chữ . Các thực thể hình học nâng . HIỆU CHỈNH CÁC THựC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.