TAILIEUCHUNG - Luận văn Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman Hà nội

Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường. Việc theo dõi, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao, sửa chữa vả hiệu quả sử dụng TSCĐ là nhiệm vụ quan trọng của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ. Muốn vậy cần tổ chức tốt công tác hạch toán để. | 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m 22m V P IT IT IT IT r jT h Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 Ì4 ÌJ Ì4 Ì4 Ì4 ÌJ ÌJ Ì4 ÌJ ÌJ ÌJ ÌJ ÌJ Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jp Jj JJ Jj JJ JJ JJ JJ JJ Jj Luận văn Hoàn thiện hạch toán TSCĐ tại Khách sạn Guoman Hà nội Trang 1 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 _ ìể - 14 - 14 - Ì4 - Ì4 Ì4 3Bcgi dEcgi dUcgi Sea mkL i dBcai dKgii 3Bcgi 3Bcgi Jf Jf Jf Jf Jp Jf Jf Jf Jf Jf r r r Jp r Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Jr Mục lục Chương I Lý luận chung về hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp . Lý luận chung về tài sản cố định trong doanh nghiệp 6 Đặc điểm tài sản cố định 6 . điểm vai trò vị trí TSCĐ trong quá trình sản xuất 6 . Yêu cầu quản lý tài sản cố định 7 . Yêu cầu và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định 7 Phân loại tài sản cố định 8 . Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện 8 Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành 10 Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng 10 . Đánh giá tài sản cố định 10 Các tiêu thức đánh giá TSCĐ 11 Xác định nguyên giá TSCĐ 11 Kế toán chi tiết TSCĐ 14 Các chứng từ sử dụng kế toán TSCĐ 14 Sổ kế toán chi tiết TSCĐ 15 Kế toán tổng hợp TSCĐ 15 Tài khoản sử dụng 15 Trình tự hạch toán tăng giảm TSCĐ 17 Kế toán khấu hao TSCĐ 25 . Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ 26 Tài khoản sử dụng 28 Phương pháp hạch toán 30 Kế toán sửa chữa TSCĐ 31 Kế toán sửa chữa thường xuyên 31 Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 33 . Hình thức kế toán sử dụng 33 Chương II Thực trạng hạch toán tài sản cố định tại khách sạn . Lịch sử hình thành của Khách sạn Guoman Hà nội 37 . Khái quát chung 37 Trang 2 . Lịch sử hình thành và phát triển của Khách sạn 37 . Chức năng nhiệm vụ của Khách sạn 38 . Tình hình tài chính kinh doanh của Khách sạn 38 . Đặc điểm tổ chức sản kinh doanh của Khách sạn 42 Đặc điểm tổ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.