TAILIEUCHUNG - Tự động hoá thiết bị điện - Chương 5

Thiết kế mạch điều khiển không tiếp điểm Một số sơ đồ điều khiển có nhớ Thiết kế mạch tạo trễ bằng phần tử số Chuyển đổi từ sơ đồ dùng tiếp điểm sang dùng phần tử không tiếp điểm. Sử dụng bảng chân li và bảng Cacnô để thiết kế mạch lôgic. | Tự động hoá thiết bị điện ChươNG 5 thiết KE mạch ĐIỂU KHIỂN KhÔNG TIẾPĐIỂM Một số sơ đổ điểu khiển có nhớ Thiết kế mạch tạo trễ bằng phẩn tử sô Chuyển đổi từ sơ đổ dùng tiếp điểm sang dùng phẩn tử không tiếp điểm. Sử dung bảng chân li và bảng Cacnô để thiết kế mạch lôgic. Chuyển đổi từ sơ đổ thuật toán sang sử dung các phẩn tử lôgic. MỘT số sơ ĐỒ ĐIỂU KHIỂN CÓ Nhớ - Mạch tạo nhớ cơ bản. Mạch chốt R-S. Mạch chôt R-S ba đẩu vào. Mạch chốt D. GV Nguyễn Vũ Thanh 1 Tự động hoá thiết bị điện Rút gọn sơ đổ trên ta được GV Nguyễn Vũ Thanh 2 Tự động hoá thiết bị điện MẠCh ChỐT RS Mạch chối RS là mạch lột 2 trọng thái ổn định. Khi hai tín hiếu S và R đÒu ồ mức logic thấp đẩu ra sẽ được chốt lại có nhớ s R Q Ọ 0 0 latch latch 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 ứng dung mạch chốt RS cho dừng và khồi động cuộn hót K. GV Nguyễn Vũ Thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.