TAILIEUCHUNG - Tiết 25 : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TIẾP)

HS nắm được hiện tượng ↑ từ vựng của một ngôn ngữ nhờ cách tăng số lượng từ ngữ, bồi tạo thêm từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. B. Chuẩn bị - Sgk, sgv, bài soạn - Bảng phụ C. . Tiến trình các hoạt động 1. Kiểm tra : - Trình bày sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ - BT 4 (Tr 57 sgk ) 2. Giới thiệu bài tiếp : - Sự phát triển nghĩa của từ vựng → chất - Sự phát triển từ vựng tạo từ mới. | Tiết 25 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TIẾP) A. MỤC TIÊU HS nắm được hiện tượng ↑ từ vựng của một ngôn ngữ nhờ cách tăng số lượng từ ngữ, bồi tạo thêm từ ngữ mới và mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài. B. CHUẨN BỊ SGK, SGV, bài soạn Bảng phụ C. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1. Kiểm tra Câu hỏi: Trình bày sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ BT 4 (Tr 57 SGK) 2. Giới thiệu bài tiếp Sự phát triển nghĩa của từ vựng → Chất Sự phát triển từ vựng tạo từ mới → Lượng Hoạt động giáo viên - học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1 - HS đọc bài 1 ? Tìm những từ ngữ mới được cấu tạo trên cơ sở các từ đã cho? Giải nghĩa các từ. - HS thảo luận nhóm 4 bạn          

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.