TAILIEUCHUNG - sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1

Tham khảo tài liệu 'sách bài tập tiếng anh á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1', ngoại ngữ, anh văn thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIÊN THÔNG SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH A1 Biên soạn Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT Ths. LÊ HỒNG HẠNH Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 Unit 1 Hello UNIT I HELLO 1. Complete the dialogues Example A What s your name B It s Smith. 1. A Mr Smith 4. A photographer B James. B No accountant. A Oh 2. A 5. A pilot B I m an electrician. B Yes 3. A .doctor B No .actress. 2. Write the questions and answers. Example Denise Quinton Jean Sheppard Isyour name Denise Quinton No it isn t. It s Jean Sheppard. 1. Gavin Jowitt Luis Dorrington . 2. Luis Dorrington James Wharton . 3. Gillian Sharpy Jean Sheppard . 3 Unit 1 Hello 4. Jean Sheppard Denise Quinton . 3. Translate into Vietnamese. 1. What do you do 2. How are you 3. I m an engineer. 4. She s an engineer. 4. Am m not is isn t are aren t. 1. Hello. 2. daughter today 3. Are you English Yes I. 4. .Judith a doctor. No s a dentist. 5. Are you an artist No I. 5. Complete the dialogues. 1. A . B Not bad. And you A . 2. A . B Good afternoon Mr Kowalsaki. I m fine thank you. And you A . 3. A Hello. I m Polly. What s your name B . 6. Translate these into Vietnamese. 1. Hello my name s Mary Lake. - . 2. room three one two Mrs Lake. . 3. Thank you. - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.