TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình . Mô id hai mạch vỏng độc lập theo ví dụ cua hình - Đối với mạch vòng bên trái U - UR - Ur3 0 Trong đó Uìí 1 . R Ur3 R3 I L Vì thế u - í Rj - Ur 0 Vậy U - R - R I I2 0 -MR. RJ-LR -U 1 - Đối với mạch vòng bên phải u2 - Ur2 - Ur3 0 Trong đó Ur2 I2 X R UK3 R3 I I2 Vì thế u - I R Ur3 0 Vậy U2 - I2 R2 - R3 I I2 0 -12 R2 R -1 R3 -U2 2 Thay RI 12Q R2 4Q và R3 6Q vào cóng thức 1 ta có -1 12Q 6Q -I2 6ÍÌ -30V -18Q I -6Q l2 -30V 3 Tương tự như vậy từ công thức 2 ta có -I2 4fì 6Q -Il6Q 26V -6fì I - 10Q I2 -26V 4 Giải hai phương trình 3 và 4 ta sẽ có Ij 1A và I2 2A 14 Trong đó UR I R UR2 I2 R UR3 ĩ Ụ R 3. Vật tư - thiết bị dùng cho bài thí nghiệm - Bàn thí nghiệm. - Bảng thí nghiệm số N -02 ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF hình . - Nguồn một chiều 2 cái. - Đồng hồ vạn năng 2 cái - Dây nối. 4. Quy trình thực hiện Định ìítật Kirchhoff viết cho điện áp Định luật Kirchhoff 2 í. Lẳp bảng số N - 02 lên bàn thí nghiệm. 2. Điều chỉnh nguồn một chiều DC đến 30V đo bằng đổng hổ vạn nâng hiện số xem hình . Nối nguổn DC đêh cực dương và cực âm của mạch điện phía góc bên trái bảng. Đặt đồng hồ vạn năng ở thang đo dòng điện 2A hoặclOA một chiẻu và nối chúng với cọc đấu a và b . Đo dòng ls. 10Q 20Q ƯR -----ị------u R --- Hình . Sơ đồ nối dây cho bài thí nghiệm định luật Kirchhoff 2 15 co Hình . Bâng if-02 Thí nghiệm về định luật Kirchhoff .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN