TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hình . Mô id hai mạch vỏng độc lập theo ví dụ cua hình - Đối với mạch vòng bên trái U - UR - Ur3 0 Trong đó Uìí 1 . R Ur3 R3 I L Vì thế u - í Rj - Ur 0 Vậy U - R - R I I2 0 -MR. RJ-LR -U 1 - Đối với mạch vòng bên phải u2 - Ur2 - Ur3 0 Trong đó Ur2 I2 X R UK3 R3 I I2 Vì thế u - I R Ur3 0 Vậy U2 - I2 R2 - R3 I I2 0 -12 R2 R -1 R3 -U2 2 Thay RI 12Q R2 4Q và R3 6Q vào cóng thức 1 ta có -1 12Q 6Q -I2 6ÍÌ -30V -18Q I -6Q l2 -30V 3 Tương tự như vậy từ công thức 2 ta có -I2 4fì 6Q -Il6Q 26V -6fì I - 10Q I2 -26V 4 Giải hai phương trình 3 và 4 ta sẽ có Ij 1A và I2 2A 14 Trong đó UR I R UR2 I2 R UR3 ĩ Ụ R 3. Vật tư - thiết bị dùng cho bài thí nghiệm - Bàn thí nghiệm. - Bảng thí nghiệm số N -02 ĐỊNH LUẬT KIRCHHOFF hình . - Nguồn một chiều 2 cái. - Đồng hồ vạn năng 2 cái - Dây nối. 4. Quy trình thực hiện Định ìítật Kirchhoff viết cho điện áp Định luật Kirchhoff 2 í. Lẳp bảng số N - 02 lên bàn thí nghiệm. 2. Điều chỉnh nguồn một chiều DC đến 30V đo bằng đổng hổ vạn nâng hiện số xem hình . Nối nguổn DC đêh cực dương và cực âm của mạch điện phía góc bên trái bảng. Đặt đồng hồ vạn năng ở thang đo dòng điện 2A hoặclOA một chiẻu và nối chúng với cọc đấu a và b . Đo dòng ls. 10Q 20Q ƯR -----ị------u R --- Hình . Sơ đồ nối dây cho bài thí nghiệm định luật Kirchhoff 2 15 co Hình . Bâng if-02 Thí nghiệm về định luật Kirchhoff .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.