TAILIEUCHUNG - Hàm số giới hạn của hàm số

KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN Định nghĩa ánh xạ: Cho X, Y là hai tập bất kỳ. Nếu x X, cho tương ứng duy nhất một y = f(x) Y theo qui tắc f, thì f gọi là một ánh xạ từ X vào Y. C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Định nghĩa hàm số: Với X = R, ta gọi ánh xạ f:X/Y là một hàm số một biến. Ký hiệu là y = f(x). x: biến độc lập y: biến phụ thuộc. Tập X: miền xác định Tập | PHẦN II. VI TÍCH PHÂN Chương 1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Chương 2. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN chương 3. HÀM NHIỀU BIẾN 1 C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ M M 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN Định nghĩa ánh xạ Cho X Y là hai tập bất kỳ. Nếu x X cho tương ứng duy nhất một y f x Y theo qui tắc f thì f gọi là một ánh xạ từ X vào Y Ký hiệu f X Y x f x x y f x Đơn ánh Vx1 x2 X x1 x2 f x1 f x2 Toàn ánh Với mỗi y Y 3x X y f x Song ánh Nếu f vừa là đơn ánh và toàn ánh Nếu f X Y là song ánh thì f-1 Y X là ánh xạ ngược của f 2 C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Định nghĩa hàm số Với X G R ta gọi ánh xạ f X Y là một hàm số một biến. Ký hiệu là y f x . x biến độc lập y biến phụ thuộc. Tập X miền xác định Tập f X f x x G X miền giá trị của f Ví dụ Tìm miền xác định giá trị y 2x2 - 4x 6

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.