TAILIEUCHUNG - Hàm số giới hạn của hàm số

KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN Định nghĩa ánh xạ: Cho X, Y là hai tập bất kỳ. Nếu x X, cho tương ứng duy nhất một y = f(x) Y theo qui tắc f, thì f gọi là một ánh xạ từ X vào Y. C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Định nghĩa hàm số: Với X = R, ta gọi ánh xạ f:X/Y là một hàm số một biến. Ký hiệu là y = f(x). x: biến độc lập y: biến phụ thuộc. Tập X: miền xác định Tập | PHẦN II. VI TÍCH PHÂN Chương 1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Chương 2. ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN chương 3. HÀM NHIỀU BIẾN 1 C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ M M 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HÀM SỐ MỘT BIẾN Định nghĩa ánh xạ Cho X Y là hai tập bất kỳ. Nếu x X cho tương ứng duy nhất một y f x Y theo qui tắc f thì f gọi là một ánh xạ từ X vào Y Ký hiệu f X Y x f x x y f x Đơn ánh Vx1 x2 X x1 x2 f x1 f x2 Toàn ánh Với mỗi y Y 3x X y f x Song ánh Nếu f vừa là đơn ánh và toàn ánh Nếu f X Y là song ánh thì f-1 Y X là ánh xạ ngược của f 2 C1. HÀM SỐ - GIỚI HẠN HÀM SỐ Định nghĩa hàm số Với X G R ta gọi ánh xạ f X Y là một hàm số một biến. Ký hiệu là y f x . x biến độc lập y biến phụ thuộc. Tập X miền xác định Tập f X f x x G X miền giá trị của f Ví dụ Tìm miền xác định giá trị y 2x2 - 4x 6

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN