TAILIEUCHUNG - Đồ án viết chương trình quản lý kế toán doanh nghiệp - 3

Các kiểu truy vấn SQL nhất định có thể điền dữ liệu vào một điều khiển dữ liệu. Trong chương trình, các câu truy vấn SQL được dùng khi thao tác với các cơ sở dữ liệu thông qua sử dụng mô hình đối tượng DAO, RDO và ADO. | Private Sub cmdxoa_mousemove button As Integer shift As Integer x As Single y As Single Xóa bản ghi End Sub Private Sub cmdghi_click On Error GoTo Loi_Ghi adAffectAll Khoa them False sua False Thoat_Ghi Exit Sub Loi_Ghi MsgBox Dữ liệu không hợp lệ vbOKOnly Thông báo Resume Thoat_Ghi End Sub Private Sub cmdghi_mousemove button As Integer shift As Integer x As Single y As Single Lưu bản ghi End Sub Private Sub cmdkhong_click . CancelUpdate Khoa them False sua False End Sub Private Sub cmdkhong_mousemove button As Integer shift As Integer x As Single y As Single If them True Then Bỏ qua không thêm bản ghi Else Không cập nhật lại bản ghi End If End Sub Private Sub cmdthoat_click Unload Me End Sub Khi thay doi gia tri txtTHANG xu ly Private Sub txtTHANG_change Dim thang Dim nam Lay thang va nam cap nhat chung tu thang nam chuoil Select from Tbl_HDNHAP where month NGAYLAP_CT Val thang . and year NGAYLAP_CT Val nam . provider Persist security info false data source c QL_ktdn chuoi1 Dem so ban ghi va cho biet ban ghi hien tai Dim bght Dim sobg sobg 0 bght 0 sobg Count If False And False Then bght End If bght sobg End Sub Private Sub VScrollTHANG_change Dim thang As .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.