TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 2

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu đế v7 chỉ 220V. Thay đổi các giá trị của Vr Ghi lại các thòng số của A w A2. 3. Giữ nguyên giá trị của Vr thay đổi điện áp v7. Ghi lại các thông số của Aị w A2. V. YÊU CẦU BÁO CÁO 1. Pđm Iđm của máy biến áp tự ngẫu và máy biến áp 2 cuộn dây 2. Hãy cho biết sự thay đổi của dòng sơ cấp dòng thứ cấp và công suất của máy biến áp khi tải thay đổi như thê nào 3. Hãy cho biết sự thay đổi của dòng sơ cấp dòng thứ cấp và công suất của máy biến áp khi điện áp thay đổi Nhận xét thí nghiệm 16 Thí nghiêm sô 4 THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH Học sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Học sinh nắm được các phương pháp xác định UN của mẩy biến áp và các đặc điểm của máy biến áp khi ngắn mạch. - Cần phân biệt rõ Thí nghiệm ngắn mạch với Hiện tượng ngắn mạch - Rèn luyện kỹ năng lắp mạch. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 1 - Đồng hồ Oát kê III. NỘI DUNG 1. Xác định Pđm Iđm của máy biến áp 2 cuộn dây. 2. Đấu nối các thiết bị theo sơ đồ thí nghiệm. 3. Ghi lại các thông số kỹ thuật. 4. Tính toán - báo cáo. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đấu nối thí nghiệm theo sơ đồ sau 17 2. Điều chỉnh máy biến áp tự ngẫu để V tăng dần từ 0 4- UN . Khi A chỉ đến Iđni sơ cấp của máy biến áp 2 cuộn dây . 3. Ghi lại chỉ số của w. V. YÊU CẦU BÁO CÁO 1 p ĩ 7 1 1 đm 2. UN của máy biến áp 2 cuộn dây 3. PN TT u 0 UN I p 1 2 2 3 5 ƯN Idin Nhận xét thí nghiệm 18 2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.