TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1374/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC | BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1374 QĐ-BNV Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội Căn cứ Nghị định số 61 2012 NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 45 2010 NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33 2012 NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung môt số điều của Nghị định số 45 2010 NĐ-CP Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã được Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2012 tại Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ để báo cáo - Bộ Ngoại giao - Lưu VT TcPCP Đ. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Tiến Dĩnh ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - TRUNG QUỐC Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1374 QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Tên gọi 1. Tên tiếng Việt Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. 2. Tên giao dịch bằng tiếng Trung 3. Tên giao dịch tiếng Anh Vietnam - China Friendship Association. Điều 2. Tôn chỉ và mục tiêu hoạt động 1. Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sau đây gọi tắt là Hội là tổ chức xã hội hoạt động nhằm góp phần củng cố tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc vì hòa bình hợp tác và phát triển phồn vinh của khu vực và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.