TAILIEUCHUNG - Quyết định số 2678/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 2678 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2011 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 1987 QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Căn cứ Thông tư số 03 2010 TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2519 TTr-STP-KTrVB ngày 20 tháng 5 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2011 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Tư pháp Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Trí KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2011 Ban hành kèm theo Quyết định số 2678 QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Thực hiện Quyết định số 1987 QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật sau đây gọi tắt là Đề án Thông tư số 03 2010 TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo hướng dẫn tại Công văn số 1986 BTP-VĐCXDPL ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tư pháp về thực hiện công tác trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2011 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.