TAILIEUCHUNG - Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 3

Tham khảo tài liệu 'tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 3', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hoạt động 4. Nâng cấp đĩa cứng 69 I MS-DOS PtiMpt - FOISK -. . . _ BB3E3 Auío . n E3. - 0 Aj Create DOS partition or Logical DOS Drive Current fixed disk drive 1 Choose one of the followirg 1. Create Primary DOS Partition 2. Create Extended DOS Partition 3. Create Or 1 vets in the Extended DOS PartitJon Enter choice til Press Esc to ret t IF n to FDIS K opt -ions Hình Tử menu này trước tiên bạn tạo một partition chính và một partition phụ. Sau khi chúng được tạo các partition mở rộng có thể được phân chia thêm thành các Ổ dĩa logic. Sau khi ổ đĩa đã được phân hoạch bạn phải định dạng mỗi partition trong ổ đĩa. Bạn thực hiện điẻu này bằng cách sử dụng lệnh FORMAT với mỗi mẫu tự ổ dĩa mà bạn đang sử dụng. E ể định dạng partition chính trên ổ đĩa 1 bạn gõ nhập FORMAT C s từ dòng nhắc A . Lệnh chuyển đổi s yêu cẩu lệnh FORMAT chuyển các file hệ thống cản thiết để khởi động partition nãy từ đĩa mềm khởi động sang đĩa cứng. Bạn có thể thực hiện sự truyền file hệ thong này sang một partition chính vốn đã dược định dạng bằng lệnh SYS X . trong dó X là mẫu tự ổ dĩa của ổ đĩa chính. Điều nãy hữu dụng nếu bạn cản làm cho một đĩa dã được cãi dặt ban đầu dưới dạng một ổ đĩa thử hai trở thành ổ đĩa khởi dộng chính. Đối với các partition khác trẽn ổ đĩa mới bạn phải sử dụng lệnh FORMAT x từ dòng nhắc A trong đó X là mẫu tự ổ dĩa. Sau khi tất cả partition được định dạng vã các file hệ thống 70 Hoạt dộng 4. Nâng cấp đĩa cứng iược chuyển ổ dĩa có thể là đĩa khởi động. Chú V Xác định dúni ổ íĩa Hãy cẩn thận xác định đúng ổ đĩa bởi DÌ hoạt động định dạng sẽ xóa sạch bắt kỳ dữ liệu hiện có trên ổ đĩa. Chuẩn bị một ổ đĩa cứng thử hai Như đã đẻ cập ban đầu ổ đĩa vật lý thứ nhất là ổ dĩa ỉ. Thêm một ổ đĩa vật lý thử hai và ổ dĩa vật lý mới đô trở thành ổ đĩa 2. Ó đĩa vật lỷ thứ hai nãy sẽ được nhận biết bởi hệ thống dưới dạng ổ đĩa D. Ví dụ bên dưới Windows 95 hay 98 trên ổ đĩa 1 bạn có 6 dĩa partition c chính hoạt động cũng như D vã E đùỢc tạo dưới dạng các ổ đĩa .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.