TAILIEUCHUNG - Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 4

Tham khảo tài liệu 'tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 4', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 102 Hoạt động 6 BỔ sung một mạng Sotting up few loternot canrwbqfl l tffiu Kavt JTI nt re ỉêTMice prnvtííi ÍTCỬUTÌ. ỊXm can use ỊKM ohor br-í đT J a modern ro Ccrrwct lc . llys j íto alụcal area hatwak 1LÙNÍ ICM can par acceií 0 lhe luternaf ơvarihe LAN Hovụdọyou corroei ío lhe Internal 4 I i rniau rhroụậtì a brie TiTonw i ffi etrrecl thiouph a kxal etea rteỉ k uAtí I 10 ack f Va . I Cancel Hình Internet Connection Sharing Wizard lăm cho việc cài đặt ICS trên máy chủ trở nên cực kỳ dễ dàng. Tx General ỉ Networking I Security Sơipléìg I Mưtilink Ị Dhaííng ì Phone rmmber Area code Telephone number 87 . 839051 Country code I United fates of America 1 J Use area code and Dialing Properties Corinecl using Standard 96Ũ0 bps Modem Configure 0K I Concel i Hình Một hộp kiểm ẩn là cách duy nhất dể làm cho u tượng ICS xuất hiện trong khay hệ thống của máy chủ. Hoạt động 6. BỔ sung một mạng 103 7. Cài dặt mỗi máy client để sử dụng ICS. Một trong những sản phẩm phụ để chạy Internet Connection Sharing Wizard là một đĩa 3 1 2-inch nhưng bạn sẽ không thây bất kỹ một tài liệu Microsoft vể nhđng gì phải thực hiện với nó. Khi bạm xem nội dung của dĩa này bạn sẽ thấy hai file và . File Readme khóng có các hướng dân cãi dặt Client. Bạn không bao giờ có thể sử dụng đĩa này một cách thành công bởi vi có mây Client trẽn mạng bạn chỉ sử dụng bản sao của mả ÍCS cãi đật trong folder C Windows System của máy chủ. Khi bạn chạy file trên một máy client nó khởi động Browser Internet Setup Wizard vã không quá 5 giây bạn sẽ hoàn tất Wizard và có thể nối kết bộ trình duyệt của máy client qua máy chủ. Hãy thử nô. 8. Tõì líu hóa tốc độ nối kết cho mây chủ và mây client bằng cách sử dụng giá trị Registry DefaultRcvWindows. 9. Tối ưu hóa dải thông của máy chủ. Nếu nó không phải lả một nối kết quay sô bằng cách xóa giá trị InternetMTU của Rcristry. Bãi báo Microsoft Knowledge Base Slow Transfer Rates with ICS and High-Bandwidth Devices http .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.