TAILIEUCHUNG - Tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 2

Tham khảo tài liệu 'tự học nâng cấp máy tính cho người mới bắt đầu part 2', công nghệ thông tin, phần cứng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 16 Hoạt đông 3. Nàng cấp CPU và Motherboard Parallel serial and other connectors Hình Một motherboard NLX được cắm vào card nâng khe tạo cho nó một diện mạo rẩt riêng biệt. Các hệ thống NLX củng có các khe card mở rộng song song với motherboard vảo một hàng đơn hay kép gốm các cổng nhập xuất được láp dặt trực tiếp trẽn motherboard. WTX Đây lã một hệ sô dạng mới mà sẽ được sử dụng cho các server đa xử lý hay các trạm làm việc cao cấp hơn. Đáy là các motherboard rất lớn và sẽ đòi hỏi khung chuyên biệt von cung cấp sự truy cập cho một board lởn như vậy cũng như các bộ nguồn lứn hơn để xử lý các yêu cảu cỉia loại hệ thống này. Hoạt động 3. Năng cấp CPU và Motherboard 37 Cac hệ SỐ dạng ATX Hệ số dạng ATX gồm có tử lớn nhất đến nhỏ nhất ATX. mini-ATX. micro-ATX. và flcx-ATX. là thiết kế thông dụng nhất trong các thiết ke hiện hành và có thể lã những gì mà bạn dã nâng cấp lẽn. ATX xử lý được các sự cố đã xây ra đốỉ với thiết kẽ Baby AT và đã chứng minh là rất thông dụng. Hầu hết khung sử dụng hệ số dạng ATX chấp nhận tất cả sự biến dổi nghĩa là ngay cả trong một vò lớn hơn bạn có thể cài đặt một motherboard có hệ số dạng micro-ATX nhỏ ho8n. Các socket CPU và khe Intel sử dụng các socket được đánh so 4 5 và PGA-370 và các khe 1 vả 2 được gần trèn một motherboard và nhận chip CPU. AMD sử dụng một loại khe A hay B hơi khác biệt để các bộ xử lý cúa nó dược cắm vảo một motherboard. AMD sử dụng socket A cho các bộ xử lý Duron mơi của nó. Các khe - khe slot rất giống như các khe mả bạn cấm các card ngoại vi vào đó mặc dù những khe này hơi dài hơn. Chip CPU dược ghép đôi với các bộ phận tiêu nhiệt lớn vã các quạt lãm mát. tạo nên bộ phận lớn dược cắm vào khe. Một motherboard có thể đi kèm với CPU dã được lắp dặt hay CPU có thể riêng biệt đây thường là trường hợp với các motherboard loại khe. Nếu như vậy bạn sẽ phải lắp dặt CPU trên motherboard. Module CPU cẩm vào khe tương tự như các card bổ sung được cám vào các khe của chúng trên motherboard nhưng cản cẩn thận .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.