TAILIEUCHUNG - Giáo trình quản trị doanh nghiệp - ThS. Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

Giáo trình quản trị doanh nghiệp của ThS. Nguyễn Văn Ký và sinh viên Lã Thị Ngọc Diệp nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về pháp luật và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương, bao gồm : Giới thiệu các vấn đề của doanh nghiệp, giới thiệu những vấn đề cơ bản trong quản trị nhân sự và quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, cung cấp những kiến thức cơ bản trong quản trị chi phí, kết quả và chính sách tài chính doanh nghiệp, trình bày những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát trong doanh nghiệp. Mời bạn đọc tham khảo. | SỞ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI GIÁO TRÌNH Quàn trị Doanh nghiệp DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP SỞ GĨẦO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘĨ Thạc sĩ NGUYỄN VÀN KÝ Cử nhãn LÃ THỊ NGỌC DIỆP GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Dùng trong cấc trường THCN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NÔI - 2005 Lời giới thiệu X Tước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện 1 V đại hóa nhằm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp văn minh hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng tữ lớn đó công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trồ quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã chỉ rõ Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là điều kiện để phát ưiổn nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững . Quán triệt chủ trương Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo theo dề nghị của Sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 23 9Ỉ2003 ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 5620IQĐ-UB cho phép Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiên đề án biên soạn chương trình giáo trình trong các trường Trung học chuyên nghiệp THCN Hà Nội. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy UBND thành phô trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Thủ đô. Trên cơ sỏ chương trinh khung của Bộ Giáo dục vâ Đào tạo ban hành vả những kinh nghiệm rút ra từ thực tê đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình giảo trình một cách khoa học .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.