TAILIEUCHUNG - Nghị quyết số 81/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB/TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ (KHÓA IX) VỀ “XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC” CHÍNH PHỦ | CHÍNH PHỦ Số 81 NQ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN SỐ 26-TB TW NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ VIỆC SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 49-CT TW NGÀY 21 THÁNG 02 NĂM 2005 CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA IX VỀ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Thông báo Kết luận số 26-TB TWngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch QUYẾT NGHỊ Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước . Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng cơ quan tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Ban Bí thư Trung ương Đảng - Thủ tướng các Phó Thủ tướng chính phủ - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - VP Ban Chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng - HĐND UBND cấp tỉnh thành phố trực thuộc TW - VP Trung ương và các Ban của Đảng - Văn phòng Tổng Bí thư - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội - Văn phòng Quốc hội - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Kiểm toán Nhà nước - Ngân hàng Chính sách xã hội - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam - Ủy ban TW Mặt trận

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.