TAILIEUCHUNG - Tự học lập trình cơ sở dữ liệu Visual C .NEt part 10

Tham khảo tài liệu 'tự học lập trình cơ sở dữ liệu visual c .net part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Click tập tin có tên bạn sẽ có màn hình như sau Toolbox Crystal Reports 1 Box Object Repot Header Section Fade Heeder Section I 7 frintDate 1 Ms Blhl Íí i. . fe Nnv. NotoMt Details Sections J - Ịỉoiot Jen Jop fe few feisinh Repot Footer Section Page Footer Sections B13H29 Click ctiọn điểu khiển có tên Text Object ồ khung bên trái ơi chuyển chuột và vẽ vào khung để nhập tiêu để báo cáo nhố chọn Font VNI-Times như hlnh sau thì tiêu để mớỉ thể hiện tiếng Việt bạn gõ vào khung DANH SÁCH HỌC SINH như hình sau VM-Tlmes Crystal Reports Ị It Pointer a Text Object Ltoe Object Box Object 8 Se o Ei 5 .X Ị Ị I j Design Ds pt I p I 2 I 3 4 I 5 I e r 7 i e I Report Header Secticnl Page Header Sections ị fnniDate I D state Sections febt Jen fe p2 iai Kb w feistrii Report Footer Sect n4 Page Footer Sections 813H30 Để thông tin trong cấc hàng cột hiện theo font tiếng Việt bạn nhấn và giữ phím Ctrl đổng thời click chuột chọn tên tất cả các vùng MSHS 347 Holot Ten . trong dòng của mục Details Sections . Chọn Font VNI-Tímes với size bằng 10 như hình sau VNI-Souvir Cr VNI-Swiss-Condense VNVTektxi__ al VNI-Top n VNl-Tubes VNI-Univer s VNI-Vari VNI-Wvi Wli-WIN Sample Font VNt-Zap L_7 H z Be El . ị Forml-h Design IHrpt Ị 4 e 7 7 T f 3 igeHeadet Sectior 2Ị 5 1 e I DANH SẤCH HOC SINH Sks Helal Details Sections I Report Footer Sectioni 1 ô r PageFaatef Sectori5 B13H31 Sau khi xác lập xong lưu tập tin này nhấn phím F5 chạy thử chương trình nhấn nút Yes trong menu hiện ra bạn thấy hình như sau 14 t M 3 Sẫ IN BAO CAO E0Ê 6 7 2005 danh sách hoc s MS Holot Ten La Na ÍX1ÍX1 Trẩn Manh An 10 X 0000 Hoàne Mi ih Hừtta 10 X 0000 Phan Hoàiu Kiên 10 X 4Ỉ j 2 Current Page No 1 Total Page No 1 Zoom Factor 100 B13H32 Nếu muốn in danh sách học sinh bạn chỉ cẩn click hình chiếc máy in trên thanh công cụ. 348 BAI 14 ĐÓNG GÓI VÀ PHÂN PHÔÌ ỨNG DỤNG VISUAL C .NET Khi đã hoàn tất chương trình viết ỉrên Visual C .NET để phân .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.