TAILIEUCHUNG - Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀU DU LỊCH TRÊN SÔNG HÀN VÀ CÁC TUYẾN SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2009/QĐ- UBND NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 61 2012 QĐ-UBND Đà Nang ngày 17 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀU DU LỊCH TRÊN SÔNG HÀN VÀ CÁC TUYẾN SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16 2009 QĐ- UBND NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 108 2006 NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Căn cứ Nghị định số 92 2007 NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Du lịch Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nang tại Tờ trình số 1573 TTr-SKHĐTngày 05 tháng 6 năm 2012 và Công văn số 3239 SKHĐTngày 07 tháng 11 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách khuyến khích hỗ trợ đầu tư và phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nang ban hành kèm theo Quyết định số 16 2009 QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nang 1. Điều 2 được sửa đổi như sau Điều 2. Đối tượng áp dụng Các nhà đầu tư trong nước nước ngoài thực hiện đầu tư các dự án phát triển tàu du lịch trên sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố. 2. Điều 3 được sửa đổi bổ sung như sau Điều 3. Phí sử dụng cầu cảng bến cảng phí sử dụng lề đường bến bãi mặt đất mặt nước hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm 1. Nhà đầu tư được miễn phí sử dụng cầu cảng du lịch dọc sông Hàn và các tuyến sông trên địa bàn thành phố trong thời hạn năm 05 năm đầu hoạt động và giảm 50 phí sử dụng cầu cảng du lịch cho hai 02 năm tiếp theo. 2.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.