TAILIEUCHUNG - giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 6

Tham khảo tài liệu 'giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 6', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ứng dụng Windows socket socket socket handle 1. Protocol 2. local IP address 3. local port 4. remote IP address 5. remote port Server cần phải chuẩn bị socket của mình để nhận dữ liệu còn client cần chuẩn bị socket của mình để gửi dữ liệu. Khi việc chuẩn bị xong sẽ tạo ra một liên kết giữa các socket của client và server. Mỗi liên kết là duy nhất trên mạng. Khi liên kết giữa các socket đuợc thiết lập có nghĩa client và server nhận diện đuợc nhau và có thể trao đổi dữ liệu đuợc với nhau. 4. Các trạng thái của socket Trong phần này chúng tôi sẽ trình bầy các phuơng pháp khác nhau phát hiện trạng thái hiện thời cuả socket và các phép chuyển tới những trạng thái mới. Trạng thái hiện thời của socket xác định các phép toán mạng nào sẽ đuợc tiếp tục các phép toán nào sẽ bị treo lại và những phép toán mạng nào sẽ bị huỷ. Mỗi socket có một số hữu hạn các trạng thái có thể và winsock API định nghĩa các điều kiện cho phép chuyển giữa các sự kiện mạng và các lời gọi hàm của ứng dụng. Có hai kiểu socket datagram socket và stream socket. Mỗi kiểu socket có những trạng thái và những phép chuyển khác nhau. . Các trạng thái của socket kiểu datagram Sơ đổ trạng thái của socket kiểu datagram có thể biểu diễn trong hình sau. 86 Sơ đổ trên minh hoạ tất cả các trạng thái mà ta có thể xác định bằng chương trình. Nó cũng chỉ ra các phép chuyển xẩy ra khi ứng dụng thực hiện lời gọi hàm của winsock hoặc nhận các packet từ các máy ở xa. Trong sơ đổ này cũng chỉ ra rằng với socket kiểu datagram thì có thể ghi ngay được ngay sau khi nó được mở và nó có thể đọc ngay khi nó được định danh ứng dụng có thể tiến hành gửi dữ liệu ngay sau lời gọi hàm socket . . Các trạng thái của socket kiểu stream Ta có thể minh hoạ các trạng thái của socket kiểu stream trong sơ đổ trạng thái sau. 87 Sơ đồ trạng thái của socket kiểu stream ở trạng thái open socket được tạo ra thông qua lời gọi hàm socket nhưng tại thời điểm này socket chưa được xác định có nghĩa nó chưa được liên kết với một địa chỉ mạng cục

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.