TAILIEUCHUNG - Mẫu đề nghị về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC

Mẫu đề nghị về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 10/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông) | Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số . . V v cho phép sử dụng thẻ ABTC Tiền Giang ngày tháng năm 20 Kính gửi Ủy ban nhân dân tỉnh I. Doanh nghiệp đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC 1. Tên doanh nghiệp 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy phép thành lập và hoạt động Giấy chứng nhận đầu tư cấp 3. Mã số thuế 4. Địa chỉ 5. Người đại diện theo pháp luật Họ và vụ. 6. - Điện thoại . - Fax . - Email . 7. Nghề nghiệp Lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh chính 8. về năng lực sản xuất kinh doanh khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC và việc thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC Doanh nghiệp có nhu cầu đi lại thường xuyên ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh thương mại đầu tư dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC. II. Đe nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC đối với doanh nhân 1. Họ và tên .nam nữ. 2. Chức vụ . 3. Hộ chiếu số .ngày cấp .ngày hết hạn. III. Tài liệu gửi kèm Ghi rõ tên tài liệu bản chính hay bản sao có chứng thực 1 . 2 . 3 . 4 . Sau khi đọc và hiểu rõ các quy định của Quy chế về xét cho phép doanh nhân cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 2012 QĐ-UBND 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của Nhà nước Việt Nam cũng như của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Ký tên đóng dấu ghi rõ họ tên chức vụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.