TAILIEUCHUNG - Báo cáo khoa học: Strengthening Capacity in Forest Tree Seed Technologies Serving Research and Development Activities and ex-situ Conservation (Completion Report)

Chính phủ Việt Nam (Chính phủ) đã bắt tay vào một chương trình trồng cây lớn. Đến năm 2010, kế hoạch thành lập thêm 5 triệu ha rừng trồng trên đất trống, và ở trên bất động trồng ha, tương đương hơn ha rừng cộng đồng trong trồng phân phủ Việt Nam cam kết cải thiện số lượng và chất lượng giống cây được sản xuất từ các vườn giống của riêng mình, mà là một chiến lược bền vững hơn vì phụ thuộc vào im chuyển. | Ministry of Agriculture Rural Development Australian Government Aus AID Strengthening Capacity in Forest Tree Seed Technologies Serving Research and Development Activities and ex-situ Conservation No. 058 04VIE COMPLETION REPORT July 2006 - June 2007 1 Table of Contents 1 Project 2 Executive 3 Introduction 4 Progress to Implementation Smallholder Capacity Project 5 Report on Cross-Cutting Environment. 6 Gender and Social 6 Implementation Sustainability Issues and 7 Next Critical 8 9 Statutory 10 Appendix 1. Report on Training Course in Seed orchard Management. 4 - 6th July Appendix 2. Report on Forest Seed Handling in the Laboratory. 14 - 18th August 2006. 18 Appendix 3. Genetic Improvement for Eucalypts in Vietnam. December Appendix 4. Training Program for Provincial Forestry Staff in Vietnam. April 2007. 18 Appendix 5. Appraisal of training carried out under CARD Project 058 04VIE Part of Milestone 9 - Provincial staff assessment of quality and value of training. April 2007. 18 Appendix 6. Business Plan for tree Seed Supply Technical Services by the Research Centre for Forest Tree Improvement Vietnam. April 2007. 18 Appendix 7. Strategy for Distribution of Improved Seed by Research Centre for Forest Tree Improvement RCFTI Vietnam. April 2007. 18 Appendix 8. Project Trip Report by B. Clarke on Follow up training on installation of the RCFTI computerized seed database and management and use of the database system. 15 - 21st April 2007. 18 1 Project Name Strengthening Capacity in Forest Tree Seed Technologies Serving Research and Development Activities and ex-situ Conservation No. 058 04VIE Vietnamese Institution Research Centre for Forest Tree Improvement .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.