TAILIEUCHUNG - GiaoTrinhLap TrinhC

Giáo trình Lập trình C căn bản Trang 1 MỤC 1 :.NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH & PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH. 8 . Mục tiêu . . 8 . Lý thuyết . . 8. . Ngôn ngữ lập trình (Programming Language) . . 8. . . Thuật giải (Algorithm) . . 8. . Chương trình (Program) . 8. . Ngôn ngữ lập trình (Programming language) . 9. . . Các bước lập trình . 9. . Kỹ thuật lập trình . . 9. . I­P­O Cycle (Input­Pprocess­Output Cycle) (Quy trình nhập­xử lý­xuất) . . 9. . . Sử dụng lưu đồ (Flowchart) . 10BÀI 2 :.LÀM QUEN LẬP TRÌNH C QUA CÁC VÍ DỤ ĐƠN GIẢN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.