TAILIEUCHUNG - TIẾT 60: BÀI TẬP

Vận dụng kiến thức bài “Kính lúp” để học sinh giải các bài tập trong Sgk. -Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết, rèn luyện kỹ năng để giải toán. -Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về “Kính lúp” B. Phương pháp: Hướng dẫn gợi mở. | TIẾT 60 BÀI TẬP I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm kỹ năng -Vận dụng kiến thức bài Kính lúp để học sinh giải các bài tập trong Sgk. -Qua đó giúp học sinh nâng cao kiến thức lý thuyết rèn luyện kỹ năng để giải toán. -Rèn luyện kỹ năng giải bài tập về Kính lúp B. Phương pháp Hướng dẫn gợi mở. II. CHUÂN BỊ Học sinh làm bài tập ở nhà III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn đinh B. Kiểm tra thông qua bài tập C. Bài tập PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG 4. Cho kính lúp có D 10 dp Tính a. G Bài 4 - Sgk trang 155 b. Gc k khi d _ 4 _ D a. Vì ngắm chừng ở vô cực nên G x C f 25 cm Xem mắt đặt sát kính _ 1 25 mà DC 25cm f 0 1m 10cm G JD 10 2 5 b. Vì ngắm chừng ở điểm cực cận nên GC d mà d d 25cm d .f -25 .10 250 50 _ _ 1 1 _ d . x_ cm G d-f 2 - 5 -10 35 7 11 d 3 5 d 50 7 5. Cho người cận thị có Bài 5 - Sgk trang 155 OCc 10cm a. Để quan sát được ảnh áo thì ảnh đó phải nằm trong khoảng OCv 50 cm nhìn rõ của mắt. kính lúp có D Khi ngắm chừng ở điểm cực cận Vì OCc 10 cm dc 10dp - 10cm Tính a. d Và f 1 10cm dc 4 c4 G T 5cm D 10 d -f -10 -10 b. k G Trong hai trường hợp ngắm Vậy khi ngắm chừng ở điểm cực cận thì d dc 5cm. chừng ở Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn Vì OCv 50 cm dv - Cc - 50cm - Cv - GV gọi HS lên làm bài tập - HS nhận xét bài giải - GV nhận xét bài làm và củng cố cách giải toán. d .f -50 .10 dv 7 8 33cm dv-f - 50 -10 Vậy vật phải đặt cách kính một khoảng là 5 d 8 33 cm. b. Ta có G k . 1 D và k d 1 1 d 1 1 1 d Vì kính đeo sát mắt nên l 0 và Dc OCc 10cm G d Dc d d Khi ngắm chừng ở điểm cực cận d c -10cm và dc 5 cm Gc k d 10 2 d 5 c Khi ngắm chừng ở điểm cực viễn dv - 50cm và dv 8 33 cm _ 50 10_ỊỌ Gv . 1 2 8 33 50 1 1 d 50 Và k -N -50- 6 V d 8 33 v D. Củng cố Nhắc lại sơ đồ tạo ảnh của kính lúp. O d d thật ảo Vật AB A B trong Cc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.