TAILIEUCHUNG - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Cuộc khởi nghĩa ở Pa-ri. Quốc hội Phran-Phuốc

Cuộc khởi nghĩa ở Pa-ri. Quốc hội Phran-Phuốc Ngày 18 tháng 03 năm 1852 Ngay từ đầu tháng Tư 1848, dòng thác cách mạng đã bị chặn đứng ở trên khắp lục địa châu âu, vì các giai cấp xã hội được lợi từ những thắng lợi đầu tiên, đã ký kết liên minh ngay với những kẻ chiến bại. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Cuộc khởi nghĩa ở Pa-ri. Quốc hội Phran-Phuốc khởi nghĩa ở Pa-ri. Quốc hội Phran-Phuốc Ngày 18 tháng 03 năm 1852 Ngay từ đầu tháng Tư 1848 dòng thác cách mạng đã bị chặn đứng ở trên khắp lục địa châu âu vì các giai cấp xã hội được lợi từ những thắng lợi đầu tiên đã ký kết liên minh ngay với những kẻ chiến bại. Ở Pháp giai cấp tiểu tư sản và bộ phận cộng hòa trong giai cấp tư sản đã liên minh với phái tư sản bảo hoàng để chống lại những người vô sản ở Đức và ở I-ta-li-a giai cấp tư sản chiến thắng đã vội vã tìm kiếm sự ủng hộ của bọn quý tộc phong kiến của bộ máy quan liêu nhà nước và của quân đội để chống lại quần chúng nhân dân và những người tiểu tư sản. Chẳng bao lâu các đảng bảo thủ và phản cách mạng liên hiệp với nhau đã chiếm được ưu thế trở lại. Ở Anh một cuộc biểu tình của nhân dân diễn ra không đúng lúc và không được chuẩn bị chu đáo ngày 10 tháng Tư đã kết thúc bằng thất bại hoàn toàn và quyết định của đảng của phong trào 29 . ở Pháp hai cuộc vận động tương tự ngày 16 tháng Tư và ngày 15 tháng Năm cũng thất bại 30 . ở I-ta-li-a ngày 15 tháng Năm chỉ bằng một đòn đánh vua Bom 1 đã khôi phục lại ngay quyền lực của mình 31 . ở Đức nhiều chính phủ tư sản mới và các hội nghị lập Cách mạng và phản cách mạng ở Đức hiến của họ được củng cố và nếu ngày 15 tháng Năm một ngày có nhiều sự biến đến thế đã đem lại thắng lợi cho quần chúng ở Viên thì sự kiện này cũng chỉ là một sự kiện thứ yếu và có thể coi đó là ngọn lửa thắng lợi cuối cùng của nghị lực nhân dân. Ở Hung-ga-ri phong trào hình như đã được hướng vào những con đường hòa bình hoàn toàn hợp pháp và phong trào Ba Lan như chúng ta đã nói đến trong một bài báo trước đã bị lưỡi lê của Phổ dập tắt từ trong trứng nước. Nhưng cuối cùng tình hình sẽ xoay chuyển ra sao thì chưa có gì rõ ràng và mỗi tấc đất mà các đảng cách mạng ở các nước đã mất đi chỉ khiến cho họ càng ngày càng siết chặt hàng ngũ lại để chuẩn bị trận chiến đấu quyết định. Những trận chiến đấu quyết định ấy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.