TAILIEUCHUNG - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- Bài số 14

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 14', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 Bài số 14 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT Câu 1 Chất trung tính là chất A. vừa thể hiện tính axit vừa thể hiện tính bazơ. B. không thể hiện tính axit và tính bazơ. C. chỉ thể hiện tính axit khi gặp bazơ mạnh. D. chỉ thể hiện tính bazơ khi gặp axit mạnh. Câu 2 Dung dịch natri axetat trong nước có môi trường A. axit. B. bazơ. C. lưỡng tính. D. trung tính. Câu 3 Trong phản ứng HSO4- H2O SO42- H3O thì H2O đóng vai trò là A. axit. B. bazơ. C. chất khử. D. chất oxi hóa. Câu 4 Lượng nước cần thêm vào V lít dung dịch HCl có pH 3 để thu được dung dịch HCl có pH 4 là A. 4V. B. 7V. C. 9V. D. 10V. Câu 5 Có 10 dung dịch NaCl NHịCl AÌCỈ3 Na2S C6H5ONa Na2CO3 KNO3 CH3COONa NaHSố4 Fe2 SO4 3. Số lượng dung dịch co pH 7 là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 6 Hoà tan 4 chất sau với cùng số mol vào nước để được 4 dung dịch có thể tích bằng nhau C2H5ONa C6H5ONa CH3COONa CH3NH2. Dung dịch có pH lớn nhất là dung dịch tạo từ A. C2H5ONa. B. C6H5ONa. C. CH3COONa. D. CH3NH2. Câu 7 Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol pH của 2 dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là A. x y. B. x y. C. x y. D. x y. Câu 8 Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit-bazơ A. 2HC1 Ca OH 2 CaCl 2 2H2O B. HCl AgNO3 AgClị HnO3 C. 2HNO3 CuO Cu NO3 2 H2O D. 2KOH CO2 K2CO3 H2O. Câu 9 Dung dịch NaOH và dung dịch CH3COONa có cùng pH nồng độ mol l của 2 dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là A. x y. B. x y. C. x y. D. x y. Câu 10 Trộn lẫn 100 ml dung dịch Ba OH 2 0 5M với 100 ml dung dịch HCl 0 5 M được dung dịch A. Thể tích ml dung dịch H2SO4 1M vừa đủ để trung hoà dung dịch A là A. 250. . C. 25. D. 150. Câu 11 Al Al2O3 Al OH 3 đều tác dụng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Vậy chất lưỡng tính là A. cũ 3 chũt. B. Al và Al2O3. C. Al2O3 và Al OH 3. D. Al và Al OH 3 Câu 12 Trộn 100ml dung dịch KOH có pH 12 với 100 ml dung dịch HCl 0 012M thu được dung dịch X. pH của dung dịch X là A3. B. 4. C. 8. D. 10. Câu 13 Cho CO2 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.