TAILIEUCHUNG - KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011- BÀI SỐ 5

Tham khảo tài liệu 'kì thi thử đại học năm học 2010-2011- bài số 5', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2010-2011 BÀI SỐ 5 THỜI GIAN LÀM BÀI 87X 1 8 PHÚT 1CÂU 160 PHÚT VẤN ĐỀ 6 5 CÂU KIM LOẠI KIỀM KIM LOẠI KIỀM THỔ NHỄM 1. Những nguyên tố nhóm IA của bảng tuần hoàn được sắp xếp theo trỡnh tự tăng dần của A. nguyờn tử khối. B. bỏn kớnh nguyờn tử. C. số oxi hoỏ. D. điện tích hạt nhân của nguyên tử. 2. Nguyờn tử kim loại kiềm cú bao nhiờu electron ở phõn lớp s của lớp electron ngoài cựng A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. 3. Nguyờn tố nào chỉ cú ở trạng thỏi hợp chất trong tự nhiờn A. Au. B. Ne. C. Na. D. Ag. 4. Kim loại cú tớnh khử mạnh nhất trong cỏc kim loại kiềm Li Na K Cs là A. Na. B. K. C. Li. D. Cs. 5. Những đặc điểm nào sau đây là chung cho các kim loại nhóm IA A. Số lớp electron. B. Bỏn kớnh nguyờn tử. C. Điện tích hạt nhân của nguyên tử. D. Số oxi hoỏ của cỏc nguyờn tố trong hợp chất. 6. Những đặc điểm nào sau đây không phải là chung cho các kim loại kiềm A. Số electron lớp ngoài cựng của nguyờn tử. B. Cấu tạo mạng tinh thể của đơn chất. C. Số oxi hoỏ của cỏc nguyờn tố trong hợp chất. D. Số lớp electron. 7. Kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất trong tất cả các kim loại là do nguyên nhân nào sau đây A. Kim loại kiềm dễ nóng chảy nhất nên dễ nhường electron. B. Kim loại kiềm nhẹ nhất nên dễ nhường electron. C. Kim loại kiềm có năng lượng ion hoá I1 nhỏ nhất. D. Kim loại kiềm chỉ cú số oxi hoỏ 1 trong cỏc hợp chất. 8. Nhận định không đúng về ứng dụng của kim loại kiềm A. Chế tạo hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp dùng trong thiết bị báo cháy. B. Dựng để điều chế một số kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện. C. Mạ bảo vệ kim loại. D. Kim loại Cs dùng chế tạo tế bào quang điện. 9. Để bảo quản các kim loại kiềm người ta A. ngâm chúng trong nước. B. ngõm chỳng trong ancol etylic. C. giữ chỳng trong lọ có đậy nắp kín. D. ngõm chỳng trong dầu hoả. 10. Kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy thấp và mềm là do A. có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện tương đối rỗng. B. có khối lượng riêng nhỏ. C. cú tớnh khử rất mạnh. D. cú lực liờn kết kim loại .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.