TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp theo)

I – Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Tình hình phát triển và phân bố sx CN ở T và NM - Việ khai táhc rừng Amadon - Vai trò KT của khối thị trường chung NM Meccôxua. 2) Kỹ năng : - Đọc và phân tích LĐ để thấy rỏ sự phân bố các siêu đô thị ở T và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM III – | KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ tiếp theo I - Mục tiêu 1 Kiến thức - Tình hình phát triển và phân bố sx CN ở T và NM - Việ khai táhc rừng Amadon - Vai trò KT của khối thị trường chung NM Meccôxua. 2 Kỹ năng - Đọc và phân tích LĐ để thấy rỏ sự phân bố các siêu đô thị ở T và NM II - Đồ dùng dạy học - BĐ tự nhiên Trung và NM III - Phương pháp trực quan phát vấn diễn giảng nhóm. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ - Nêu sự bất hợp lí trong việc sở hữu ruộng đất ở T và NM biện páhp khắc phục - Nêu tên sự phân bố các cây CN chính 3 Giảng Hoạt động 2 CÔNG NGHIỆP Hoạt động dạy và học Ghi bảng MT HS nắm tình hình phát triển phân II - CÔNG NGHIỆP bố CN đô thị hoá Phân bố ko đều - Dựa vào H trình bày sự phân bố - Các nước CN mới có sx các ngành CN chủ yếu của KV nền KT phát triển nhất Trung và NM KV. - Những nước nào trong KV phát triển - CN phát triển tương CN tương đối toàn diện đối toàn diện là - Các nước KV Anđét và eo đất TM Braxin Achentina phát triển mạnh ngành CN nào Chilê Venêxuela. - Các nước trong vùng biển Caribê phát - Các nước KV Anđét triển những ngành CN nào và Eo đất TM phát triển CN khai kháong GV chia lớp làm 4 nhóm mỗi nhóm phục vụ XK. trả lời 1 vấn đề trên HS báo cáo kw61t qaủ GV chuẩn xác Các nước vùng Caribê đều nằm trong vành đai nhiệt đới cà XĐ có điều kiện phát triển NN đặc biệt cây CN ăn quả . - Các nước trong vùng Caribê phát triển CN TP và so9 chế nông sản . Hoạt đông 3 KHAI THÁC RỪNG AMAZON MT HS nắm vai trò giá trị rừng Ama III- KHAI THÁC dôn RỪNG AMAZON Bằng hiểu biết của mình cho biết giá trị a Vai trò của rừng và tiềm năng to lớn của rừng Amadôn Amadôn - Nguồn dự trữ SV .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.