TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU_CHƯƠNG 1

Giáo trình này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức và khai thác đúng đắn một hệ CDSL, d9a8c55 biệt trong mô hình quan hệ. Cung cấp và rèn luyện cho sinh viên khả năng thiết kế (logic) một hệ thống CDSL quan hệ. Thực hành cài đặt các ráng buộc toàn vẹn và tối ưu hóa biểu thức tìm kiếm trên SQL Server. | Cơ sở dữ liêu Mục tiêu Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý tổ chức và khai thác đúng đắn một hệ CSDL đặc biệt trong mô hình quan hệ. Cung cấp và rèn cho sinh viên khả năng thiết kế logic một hệ CSDL quan hệ. Thực hành cài đặt các ràng buộc toàn vẹn và tối -u hóa biểu thức tìm kiếm trên SQL Server Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 1 Tài liêu tham khảo Thuần HỔ Cẳm Hà Các hệ cơ sở dữ liệu Lĩ thuyết và thực hành 2 tập NXBGD 2004-2005. 2 Nguyễn Kim Anh Nguyên lĩ các hệ CSDL NXB Đại học quốc gia 2004 3. Jeffrey D. Ullman Nguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu và cơ sở tri thức Biên dịch Trần Đức Quang tập 1 tập 2 NXB Thống kẽ 1999. 4. ĐỖ Trung Tuấn Cơ sở dữ liệu quan hệ NXB Giáo dục 1998 Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội 2 Tài liêu tham khảo 5. Date CJ An introduction to database systems seventh edition Addison. Wesley 2000. 6. Hector Garcia - Monila Ullman . Jennifer Widom Database Systems The complete Book Prentice Hal 2002 . 7. Thomas Connolly Carolyn Begg Anne Strachan Database systems. A Practical Approach to Design Implementation and Management Second Edition Addison Wesley Longman Lirr. ed 1999. 8. Ullman . J. Widom A first course in Database Systems Prentice - Hall 1997. Hồ Cẩm Hà - ĐH Sư phạm Hà nội

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.