TAILIEUCHUNG - Electronic principles - Chapter 5

Tham khảo tài liệu 'electronic principles - chapter 5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chương 5 Các diode chuyên dụng Từ Vựng (1) Back diode = diode ngược Common-anode display= Hiển thị anode chung (CA) Common-cathode display= Hiển thị cathode chung (CC) Current regulator diode = diode ổn [định] dòng [điện] Derating factor = thừa số giảm định mức Laser diode Leakage region = miền rò (rỉ) Light-emitting diode (LED) = diode phát quang Từ Vựng (2) Negative resistance = điện trở âm Optocoupler = bộ ghép quang Optoelectronics = quang điện tử Photodiode = diode quang Preregulator = tiền ổn định Schottky diode Seven-segment display = hiển thị 7 đoạn Step-recovery diode = diode khôi phục bước Từ Vựng (3) Temperature coefficient = hệ số nhiệt Tunnel diode = diode đường hầm Varactor = varicap = diode biến dung Varistor Zener diode = diode ổn áp Zener effect = hiệu ứng Zener Zener regulator = mạch ổn định zener Zener resistance = điện trở zener Nội dung chương 5 Diode ổn áp (Zener) Mạch ổn áp Zener có tải Xấp xỉ bậc 2 của diode Zener Điểm rời khỏi miền ổn (định điện) áp Đọc bảng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.