TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1502/2011/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN TẠI BẾN XE Ô TÔ KHÁCH HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Số 1502 2011 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn ngày 16 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU DỊCH VỤ XE RA VÀO BẾN TẠI BẾN XE Ô TÔ KHÁCH HUYỆN NA Rì Tỉnh bắc kạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 11 2008 Căn cứ Quyết định số 08 2005 QĐ-BGTVT ngày 10 01 2005 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định bến xe ô tô khách Căn cứ Thông tư liên tịch số 129 2010 TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 8 2010 của Liên Bộ Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dân thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hô trợ vận tải đường bộ Căn cứ Thông tư số 154 2010 TT-BTC ngày 01 10 2010 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản hàng hóa dịch vụ Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 123 TTr-STC-QLCS ngày 28 7 2011 Báo cáo Thẩm định số 169 BC-STP ngày 15 7 2011 của Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Quy định mức thu dịch vụ xe ra vào bến tại bến xe ô tô khách huyện Na Rì tỉnh Bắc Kạn cụ thể như sau stt Nội dung Đơn vị tính Mức thu 1 Xe khách dưới 16 ghế ngồi đồng xe tháng 2 Xe khách từ 16 ghế đến 30 ghế đồng xe tháng 3 Xe khách trên 30 ghế trở lên đồng xe tháng 4 Xe khách các loại ghé bến đồng xe tháng 5 Xe ô tô tải loại dưới 15 tấn đồng xe tháng 6 Xe ô tô tải từ 15 tấn trở lên đồng xe tháng 7 Xe thô sơ các loại đồng xe tháng 8 Xe máy đồng xe tháng Điều 2. Giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn bến xe khách huyện Na Rì tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Điều 1 và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các ông bà Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì Trưởng ban Quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật huyện Na Rì .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.