TAILIEUCHUNG - BÀI THUYẾT TRÌNH "CÔNG TY CỔ PHẦN"

BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ Cũng như công ty TNHH, công ty cổ phần cũng là một loại hình doanh nghiệp thuộc loại “ cổ điển” ở Việt Nam khi chính thức được thừa nhận lần đầu tiên vào năm 1990 trong Luật Công ty. So với Luật công ty năm 1990 và Luật Doanh nghiệp 1999 thì Luật Doanh nghiệp 2005 đưa ra khá nhiều điểm mới về công ty cổ phần. Và sau đây nhóm chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về công ty cổ phần dưới góc nhìn của Luật Doanh nghiệp 2005. . | BỘ MÔN LUẬT KINH TẾ BÀI THUYẾT TRÌNH CÔNG TY CỔ PHẦN Nhóm lớp Anh 5 _ TCQT B_K 46 1 Ngô Thị Thanh Hà 2 Tô Thị Thu Hà 3 Nguyễn Thị Thu Hằng Cũng như công ty TNHH công ty cổ phần cũng là một loại hình doanh nghiệp thuộc loại cổ điển ở Việt Nam khi chính thức được thừa nhận lần đầu tiên vào năm 1990 trong Luật Công ty. So với Luật công ty năm 1990 và Luật Doanh nghiệp 1999 thì Luật Doanh nghiệp 2005 đưa ra khá nhiều điểm mới về công ty cổ phần. Và sau đây nhóm chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về công ty cổ phần dưới góc nhìn của Luật Doanh nghiệp 2005. I. Khái quát chung 1. Định nghĩa Căn cứ vào qui định tại điều 77 chúng ta có thể hiểu công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau cổ phần và có từ ba thành viên trở lên cổ đông các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. 2. Đặc điểm Thứ nhất vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau và được gọi là cổ phần điềm a khoản 1 điều 77 _ Luật DN 2005 . Một trong những điểm khác biệt có tính chất cơ bản giữa công ty cổ phần với các loại hình doanh nghiệp khác chính là ở đặc trưng này. Ở công ty cổ phần vốn điều lệ được chia nhỏ thành các phần bằng nhau các nhà đầu tư khi tham gia góp vốn vào công ty cổ phần sẽ được xác định là nắm giữ bao nhiêu cổ phần của công ty chứ không xác định là nắm giữ số vốn bao nhiêu chiếm bao nhiêu phần trăm vốn điều lệ như ở các loại hình doanh nghiệp khác Thứ hai công ty cổ phần là doanh nghiệp có số lượng thành viên tối thiểu là ba và không giới hạn số lượng thành viên tối đa điểm b khoản 1 điều 77_ Luật 2005 . Như vậy công ty cổ phần là loại doanh nghiệp mà pháp luật đòi hỏi số lượng thành viên tối thiểu lớn nhất trong số các loại hình doanh nghiệp đang tồn tại theo qui định của pháp luật Việt Nam. Trước đây Luật công ty năm 1990 đòi hỏi số lượng thành viên tối thiểu của công ty cổ phần là 7 còn Luật Doanh nghiệp 2005 chỉ yêu cầu là 3. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    3    0    12-08-2020
6    4    0    12-08-2020
5    4    0    12-08-2020
28    6    0    12-08-2020
19    6    0    12-08-2020
1    2    0    12-08-2020
7    8    0    12-08-2020
3    8    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0