TAILIEUCHUNG - BÀI TOÁN DIÊN TÍCH CÁC HÌNH2

22. Một đội tam giác vuông. Nếu tăng 1 cạnh góc vuông lên 2 cm và cạnh góc vuông kia lên 5 cm thỡ diện tớch tam giỏc tăng 45 cm2 . Nếu giảm cả hai cạnh đó đi 1 cm thỡ diện tớch tam giỏc giảm đi 15 cm2Tỡm hai cạnh gúc vuụng của tam giỏc đó? 23 Tớnh cỏc cạnh của hỡnh chữ nhõt. Biết rằng nếu giảm chiều dài 3 cm và giảm chiều rộng 2 cm thỡ diện tớch giảm 54 cm2 . Nếu tăng chiều dài và chiều rộng mỗi chiều 2 cm thỡ diện tớch. | BÀI TỐN DIÊN TÍCH CÁC HÌNH 22. Một đội tam giác vuơng. Nếu tăng 1 cạnh gĩc vuơng lên 2 cm và cạnh gĩc vuơng kia lên 5 cm thỡ diện tớch tam giỏc tăng 45 cm2 . Nếu giảm cả hai cạnh đĩ đi 1 cm thỡ diện tớch tam giỏc giảm đi 15 cm2Tỡm hai cạnh gúc vuụng của tam giỏc đĩ 23 Tớnh cỏc cạnh của hỡnh chữ nhõt. Biết rằng nếu giảm chiều dài 3 cm và giảm chiều rộng 2 cm thỡ diện tớch giảm 54 cm2 . Nếu tăng chiều dài và chiều rộng mỗi chiều 2 cm thỡ diện tớch tăng 54 cm2 24. Một thửa ruộng hỡnh chữ nhật cú chu vi là 110 m. Tớnh diện tớch hỡnh chữ nhật biết rằng nếu tăng chiều dài thêm 5 m và giảm chiều rộng 5 m thỡ diện tớch giảm 100m2 25. Một hỡnh chữ nhật hĩy tớnh cỏc chiều của hỡnh này khi biết diện tớch hỡnh là 40 cm2 và khi tăng mỗi chiều lên 3 cm thỡ diện tớch tăng 48 cm2 26. Một đám đất hỡnh chữ nhật cú chu vi là 340 m. Biết 1 5 lần chiều dài hơn 2 lần chiều rộng là 10 m. Tỡm cỏc chiều của hỡnh đĩ 27. Một khu đất hỡnh chữ nhật cú chu vi 210 m. Xung quanh khu đất người ta làm một lối đi rộng 2m vỡ vậy điện tích cũn lại để trồng trọt là 2296 m2. Tỡm kớch thước khu đất Baứi 28. Moọt hỡnh chửừ nhaọt coự dieọn tớch laứ 60 m1. Neỏu giaỷm chiều daứi ủi 5m vaứ taờng chiều roọng thẽm 2m thỡ hỡnh chửừ nhaọt ủoự trụỷ thaứnh hỡnh vuõng. Tỡm ủoọ daứi 2 cánh cuỷa hỡnh chửừ nhaọt ủoự. Baứi 29. Moọt sãn hỡnh chửừ nhaọt coự chu vi 100m. Neỏu taờng chiều roọng thẽm 5m vaứ giaỷm chiều daứi 5m thỡ dieọn tớch hỡnh chửừ nhaọt taờng thẽm 25 m2. Tớnh chiều daứi chiều roọng cuỷa hỡnh chửừ nhaọt ban ủầu Bài 30 Cho mảnh đất hỡnh chữ nhật cú diện tớch 360m2. Nếu tăng chiều rộng 2m và giảm chiều dài 6m thỡ diện tớch mảnh đất khơng đổi. Tính chu vi của mảnh đất lúc ban đầu. Bài 31 Một miếng đất hình chữ nhật cĩ chu vi 80 m. Nếu chiều rộng tăng thêm 5 m và chiều dài tăng thêm 3 m thì diện tích sẽ tăng thêm 195 m2. Tính các kích thước của miếng đất. Bài 32 Tìm các kích thước của một hình chữ nhật biết chu vi bằng 120m diện tíc bằng 875m2 Bài 33 Một hình chữ nhật cĩ chu vi 100 m. Nếu tăng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.