TAILIEUCHUNG - Đề tài: Quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quan điểm toàn diện, đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI MỞ DAU Trải qua 20 năm 1986 - 2006 công cuộc đổi mới toàn diện đất nuớc do Đảng ta khởi xuớng lãnh đạo đuợc nhân dân đổng tình huởng ứng đã đạt đuợc những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Điều đó chứng tỏ đuờng lối đổi mới của Đảng là đúng đắn sáng tạo con đuờng đi lên chủ nghĩa xã hội của nuớc ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nhờ đổi mới mà nuớc ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội kinh tế tăng truởng nhanh co sở vật chất đuợc tăng cuờng đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng đuợc cải thiện. Đổi mới làm thay đổi gần nhu tất cả mọi mặt đời sống kinh tế đất nuớc. Từ sau Đại hội Đảng VI 12 1986 đến nay đã có rất nhiều thay đổi quan trọng trong sản xuất và tiêu dùng tiết kiệm đầu tu chính sách tiền tệ và ngoại thuong. Chính sách đổi mới đã tạo ra nguổn động lực sáng tạo cho hàng tiêu dùng Việt Nam thi đua sản xuất đua kinh tế đất nuớc tăng truởng trung bình trên 7 năm từ 1987. Xét riêng về kinh tế thứ nhất đổi mới đã chuyển nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị truờng định huớng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần nhiều hình thức sở hữu trong đó kinh tế Nhà nuớc giữ vai trò chủ đạo kinh tế tập thể kinh tế tu nhân đều đuợc khuyến khích phát triển không hạn chế thứ hai đã chuyển 1 nền kinh tế khép kín thay thế nhập khẩu là chủ yếu sang nền kinh tế mở chủ động hội nhập huớng mạnh về xuất khẩu thứ ba tăng truởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng giai đoạn đổi mới và phát triển ở Việt Nam trong đó xoá đói giảm nghèo và giải quyết công ăn việc làm là 2 uu tiên trọng tâm thứ tu cùng với đổi mới kinh tế đã từng buớc đổi mới hệ thống chính trị với trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Trong công cuộc đổi mới đó Đảng ta đã vận dụng đúng đắn hợp lý quan điểm toàn diện đặc biệt là quan điểm toàn diện trong đổi mới kinh tế ở n-ớc ta hiện nay. 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.