TAILIEUCHUNG - Tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ

Hội bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ định nghĩa doanh nghiệp nhỏ là một doanh nghiệp có sở hữu độc lập, hoạt động nội địa, không có vai trò chi phối trong lĩnh vực hoạt động của mình, doanh thu hàng năm dưới 3 triệu đôla, và có dưới 500 nhân viên. | Hàng hóa tồn kho có thể được kiểm soát bằng các phương pháp (1) quan sát, (2) định kỳ kiểm kê hàng tồn kho, và (3) ghi chép sổ sách liên tục. Một cách lý tưởng nhất là hệ thống kiểm soát lượng hàng hóa tồn kho phải đo lường được số lượng thực tế hiện có đối với mỗi mặt hàng, giá trị của những mặt hàng đó, số lượng đã bán, và số lượng đã mua. Bởi vì phương pháp quan sát chỉ dựa trên sự đánh giá và trí nhớ, đó không phải là một phương pháp tốt nên sử dụng. Phương pháp kiểm kê hàng tồn kho là việc định kỳ kiểm đếm số lượng hàng hóa, nó cho bạn biết về tốc độ chu chuyển hàng hóa và số lượng hiện có. Phương pháp này giúp bạn nắm được tỷ lệ kinh nghiệm về luân chuyển của hàng hóa trong kho, tuy nhiên nó rất dễ sai sót. Ghi chép hàng tồn kho liên tục là việc ghi chép hàng ngày số dư hàng tồn, bao gồm số lượng mua, nhận, bán hàng, và trả lại. Số lượng hàng hóa thực tế trong kho được so sánh với số lượng trên sổ sách, và bất cứ sự khác biệt nào cũng cần phải được giải thích. Việc quản lý tốt hàng hóa tồn kho sẽ giúp tăng tốc độ chu chuyển, giảm thiểu các hành vi trộm cắp, và loại trừ những hàng hóa ế ẩm.