TAILIEUCHUNG - Quản trị người dùng và tài nguyên trong Win 2k Server

Quản trị các khoản mục người sử dụng và khoản mục nhóm. Hoạch định, khởi tạo và duy trì các khoản mục người sử dụng và khoản mục nhóm để bảo đảm cho người sử dụng có thể đăng nhập cũng như truy nhập được vào các tài nguyên cần thiết cho công việc của họ. | Bài 1. Quản trị người dùng và tài nguyên trong Win 2k Server 1. Những nhiệm vụ và các công cụ quản trị của Windows 2K. Quản trị Windows 2K Server bao gồm những công việc phải tiến hành sau khi cài đặt mạng và các công việc bảo trì hàng ngày. Một số nhiệm vụ quản trị chính bao gồm Quản trị các khoản mục người sử dụng và khoản mục nhóm. Hoạch định khởi tạo và duy trì các khoản mục người sử dụng và khoản mục nhóm để bảo đảm cho người sử dụng có thể đăng nhập cũng như truy nhập được vào các tài nguyên cần thiết cho công việc của họ. Quản trị và bảo mật tài nguyên file thư mục. Hoạch định triển khai và áp đặt một số chính sách bảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu cũng như các tài nguyên dùng chung trên mạng bao gồm các tệp thư mục hay máy in. Quản trị máy in. Cài đặt các máy in cục bộ máy in mạng để đảm bảo cho người sử dụng có thể dễ dàng và nhanh chóng truy nhập và in. Giải quyết các sự cố về in ấn. Các công cụ quản trị Administrative Tools trong Windows 2KServer sẽ giúp cho người quản trị quản trị hệ thống của họ. 2. Quản trị người dùng . Dịch vụ Active Directory. Dịch vụ Active Directory là thành phần mấu chốt của Microsoft Windows 2000. Công nghệ Active Directory dựa trên các giao thức Internet chuẩn và có kiểu thiết kế giúp người sử dụng định rõ cấu trúc mạng. Công việc quản trị dịch vụ thư mục Active Directory tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như mở tài khoản máy tính hoặc kết nạp máy tính vào vùng. . Quản lý người dùng và máy tính bằng công cụ Active Directory Users and Computer. Vai trò Active Directory Users and Computer là công cụ quản trị chủ yếu để quản lý Active Directory cụ thể là thi hành mọi nhiệm vụ quản trị bao gồm quản trị người sử dụng máy tính trong vùng . Mặc định Active Directory sẽ làm việc với vùng đang được kết nối có thể truy cập và quản lý các đối tượng người sử dụng máy tính trong vùng này thông qua vùng phân cấp. Nếu không tìm thấy máy điều khiển vùng hoặc vùng tham gia 1 không khả dụng phải kết nối tới máy điều khiển vùng hiện hành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN